özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  KONYAALTI SAHİLİ ALAN KULLANIMI VE İŞLETME ESASLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORUMUZ

 • Kategori
  :Haberler
  Tarih :17/1/2018
  Okunma Sayısı :520

  ANTALYA KENT KONSEYİ

  KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI DÜZENLEMESİ PROJESİ

  ALAN YÖNETİM PLANINA ESAS MİMARİ KENTSEL TASARIM

  PROJE İLKE KARARLARI VE ESASLARI,

  ALAN KULLANIM VE İŞLETME ESASLARI’NA AİT

  GÖRÜŞ

                                                                                                                                   11.01.2018

  Kamusal alanların fonksiyonlarına uygun olarak işletilmesi ve olası bozulmaların önlemesi amacına yönelik olarak hazırlanan ve hukuki alt yapıları oluşturulan “Alan Kullanım ve işletme Esasları” ülkemizde çokça kullanılmayan ya da kullanılmak istenmeyen kurallar bütünüdür. Ciddi boyuttaki kamu yatırımlarının ekonomik ömrünü tamamlamadan çok kısa sürelerde deformasyona uğramasının ve yok olmasının başta gelen nedenlerinden birisi kullanım ve işletme esaslarının günümüz gerçeğine uygun olarak proje aşamasında belirlenmemesidir. Örnek olarak söz konusu yarışma alanını verebiliriz. Aynı amaçla, aynı işlevlerle yapılan ancak tüm ısrarlara rağmen işletme planı yapılmayan Beach-Park ve kısa süre sonra yapılan Konyaaltı Sahil Düzenlemeleri hızla bozulmuş, yapılardaki kaçak ekler, kaçak yapılar ve yapılardaki işlev değişiklikleri, denetim eksikliği, alanı uyuşturucu ve fuhuş merkezine dönüştürmüştür. Bunun sonucu sadece işletmeler değil, Konyaaltı sahili ciddi imaj kaybına uğramıştır. Maddi değer kaybınınsa şu anda başlayan projenin maliyeti kadar olduğu açıktır. Bu nedenle Kent Konseyi, yarışmanın hazırlık aşamasında yarışmacıların tasarım önerileriyle birlikte yönetim planını da sunmaları gerektiğini savunmuş ancak yarışma aşamasında bu gerçekleşmemiştir. 13.07.2016tarihinde ise Belediyenizce hazırlanan “Alan Yönetimi PlanıTaslağı” ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak sizlere sunmuştur. Bu nedenle 29.12.2017 tarih ve 84393227-045.01-E.5281/62879 sayılı yazınız ekinde gönderilen ve konuyla ilgili “Alan Yönetim Planı Hazırlanmasına Esas Mimari, Kentsel Tasarım Proje İlke Kararları ve Esasları ile Alan Kullanım ve İşletme Esasları”nın belediyenizce hazırlattırılması ve görüşümüzün istenmesi Konseyimizce olumlu bulunmuştur. İlgi yazıyla tarafımıza gönderilen esaslar, uygulama aşamasında Kent Konseyinde yapılan sunumlar ve bu sunumlar sonucu Belediyeye gönderdiğimiz daha önceki görüşlerimiz doğrultusunda incelenmiş, konuyla görüş ve önerilerimiz aşağıda kısaca belirtilmiştir:

  *Alan Kullanım ve İşletme Esasları taslağı incelendiğinde, yarışma projesi şartnamesi ve yarışma raporunun esas alındığı görülmektedir. Oysa yarışma sürecinden, inşaat aşamasına gelinen süreçte bölgenin hatta kentin etkileneceği plan kararları alınmıştır.  2016 yılında alınan kararla Konyaaltı Sahili boyunca devam eden turizm alanları, konut ve ticaret alanına dönüştürülmüştür. Dönüşümle birlikte yapı yoğunluğu %20 arttırılmıştır. Gerek İmar Yönetmeliğinin gerekse plan değişiklikleriyle birlikte artışın çok daha fazla olduğu açıktır. Artık Konyaaltı Kıyı Bandı bir turizm alanı değil, Yoğunluklu konut ve ticaret aksıdır. Taslakta özellikle vurgulanan Akdeniz Bulvarı’nın duvar etkisi yerine düşünülen kentselARAYÜZ arayışı fiilen imkânsızlaştırmıştır. (Resim 1) Ayrıca Minicity’nin bulunduğu alanda ciddi değişiklikler söz konusudur. Kaldırılan Minicity yerine yeni bir AVM yapılacaktır.

   

  Resim 1: Akdeniz Bulvarı’nda 2016 plan kararlarıyla oluşan yapılaşmadan ilk örnekler.

   

  *Konyaaltı’nda böyle bir projenin yapılacağı açıklanmasıyla kentsel dokuda dönüşüm hızlanmıştır. Kıyıdaki plan değişiklikleri dışında yeni trafik düzeni önerileri getirilen sokaklarda hızlı ve yasal olmayan dönüşümler başlamıştır. Sadece konut giriş katlarında değil, bodrum katlarda hatta konut arka bahçelerinde restoran, kafe, bar vb. mekanların açıldığı ve bu mekanların önlerinin ve çevresinin, tüm Antalya’da, kıyılarda alıştığımız ve son zamanlarda mafyalaşan “vale çeteleri” tarafından kontrol altına alındığı görülmektedir. (Resim 2-3)

   

  Resim 2:Trafik uygulaması yapılacak sokakta fiili durum.                       Resim 3: Konutun arka bahçesinde meyhane

   

   

  *Son yirmi yıldır aynı alanda yapılan uygulamalar göstermiştir ki, (buna geçtiğimiz yaz yapılan geçici ünitelerde dahildir.)tüm üniteler kısa sürede tüm tepkilere rağmen genişlemekte ve farklı işlevlere dönüşmektedir. (Resim 4)

   

  Resim 4: 2017 yazı için yapılan “geçici” plaj ünitelerinden birisi. %100’ün üzerinde büyüme.

   

   

  *Yarışma şartnamesinde yer almayan Boğaçayı Projesi ile yarışma alanı ikiye bölünmüştür. Taslaktan da anlaşıldığı gibi proje fiilen Boğaçayı’nın doğusunda sonlandırılmaktadır.

   

  Yukarıdaki saptamalar ve taslakta yapılan öneriler doğrultusunda dikkat edilmesi ve baştan düşünülmesi gerekli olduğuna kanaat getirdiğimiz noktalar ise şunlardır:

   

  *Öncelikle taslakta belirlenmiş olan coğrafi sınırlar (sayfa7) yeterli değildir. Yine taslakta tanımlanan alan esas alınmalı, özellikle taşıt trafiğiyle ilgili çözümler birlikte düşünülmelidir. Projenin gerçekleşmesiyle birlikte asıl dönüşüm tarif edilen alan içinde olacaktır.  Yukarıdaki açıkladığımız olumsuzlukların artmasıyla kıyıdan kopuk, projenin felsefesiyle çelişen geniş bir alan oluşacaktır. Batı ülkelerinde sıkça gördüğümüz “karanlık sokakların oluşmasına” yol açabilecek bu gelişmelere karşı somut önlemlerin hızla alınması gereklidir. Taslağın 15. Sayfasında belirtilen (5.Çevre Kentsel Dokuda Dönüşüm) saptamalar doğrudur. Ancak bu saptamaların niyetten öteye geçmesi için adımların ve yasal düzenlenmelerin nasıl yapılacağı, daha doğrusu yapılabilirliği tartışılmalıdır.

   

  *Yarışma Şartnamesinin hazırlanmasından itibaren Konseyimiz Akdeniz Bulvarı’nda taşıt trafiğinin tamamen kaldırılmasını önermiştir. Oysa daha yarışma aşamasında bu öneri Belediye tarafından kabul görmemiştir. Yarışma sonrası çokça tartışılan ve taslakta son şekli verilen trafik akışının fiilen uygulanmasının oldukça zor olacağı düşüncesindeyiz. Şöyle ki: Kıyıdaki trafiğin bir üstteki olarak kıyıya paralel aktarıldığı yolların (304 sok.,306 sok., Belediye Caddesi’nin GMK Bulvarı ve 470.sok. arası), yani ikici derece toplama ve dağıtma yollarının genişliği 8 mt. ile 12. mt. arasında değişmektedir. Ortalama 500 m2 parsellerden oluşan bu alanlarda yapılaşma tamamlanmıştır. Yapıların arka bahçelerin küçüklüğü ve bir kısmının havuzlarla kaplı olması ve özellikle 304 sok. zemin katlardaki dönüşüm nedeniyle adı geçen yolların iki tarafı araç otoparkı olarak kullanılmaktadır. Şu andaki taşıt trafiğini zor taşımaktadır. GMK Bulvarının doğusunda bulunan Belediye Caddesinin güney kısımda bulunan Konyaaltı kent Parkı içindeki yapılaşma ve kuzeyinde oluşan ticari mekânlardan dolayı cadde aynı durumdadır. Buralarda ve bu yolları dik kesen yollarda yukarıda açıklanan mekanlardan dolayı mevcut otoparklar ve tretuvarlar “Vale”  denetimi altındadır. Özellikle yaz dönemi ve kışın hafta sonlarında artan yerli nüfus dışındaki nüfus ve geçici kullanımlar nedeniyle özellikle düğüm noktaları kilitlenecektir. (Harita 1) Bu kilitlenme tek sıra taşıt trafiği ile kıyı bandını da içine alacak şekilde devam edecektir. Ayrıca herhangi bir kaza vb. nedenle yollardan herhangi birinin kısa süreli kapanması bile tüm kıyı aksında ciddi aksamalara ve çok uzun araç kuyruklarına neden olacaktır.  Çok kısa süre içinde kıyı da trafiğin çift yönlü trafiğe açılması için baskı oluşacaktır. Sonuçta ortaya İstenen “yavaşça gezinme” yenine “kilitlenen trafik kaosu”na dönüşecektir. Bu nedenle kıyı taşıt trafiğine tamamen kapatılmalı, öneri trafik ve yaya yolları dışında bırakılan yollarda fiili önlemler alınarak trafik düzenlenmelidir. Kıyıya servis ulaşımı dik gelen yollar ve uygun saatlerde yayalaştırılan kısma geçiş izni ile sağlanmalıdır.

   

  Harita 1. Uygulamada sorun yaşanabilecek noktalar(sarı)

   

  *Yukarıda birkaç kez değinilen “Vale” uygulaması, özellikle Akdeniz Bulvarı taşıt trafiğine açık bırakılırsa, gerek imar planı gerekse mevcut yapılardaki işlev değişikliği ile kıyılardaki tüm kamusal alanları tehdit eder hale gelecektir.

   

  *Yaya ve bisiklet dolaşımıyla ile uyumlu bir araç trafiği ön görülmektedir. Oysa kentte en fazla kullanılan araçlardan bazıları mobilet, motosiklet ve motorlu bisikletlerdir. Özellikle kentin kuzey yönünden kıyıya ulaşım bu araçlarla sağlanmaktadır. Bugüne kadarki uygulamalar bu araçların tretuvarları, yaya yollarını hatta sahili kullandıkları, yine buralara park ettiklerini göstermektedir. Projede ve taslakta konuyla ilgili bir çözüm önerisi bulunmamaktadır.

   

  *Kıyıda ve kıyı gerisinde oluşacak yeni yapılaşmanın kısa sürede bozulacağı, yapılara yeni ekler yapılacağı, açık mekânların kapatılacağı, işlev değişiklikleri yapılacağı endişesi taslakta ısrarla vurgulanmaktadır. Bu endişeye katılmamak elde değildir. Gerek bu bölgede, gerek Antalya’da, gerekse de Türkiye’deki aynı sorunla karşılaşmaktayız. Bu sorun tek başına esnafın fazla para kazanma amacından kaynaklanmamaktadır. Kamu otoritesinin siyasi ve ahlaki zaafları ana kaynaktır. Bugün bir esnaf kent içinde çok rahat davranırken, aynı esnaf bir AVM de tüm kurallara uymaktadır. Bu nedenle çözüm aranırken tüm kent bileşenlerinin ortak karar mekanizmasının ve otoritesinin sağlanması gerekmektedir. Bu konuda Türkiye’de de iyi örnekler vardır.

   

  *Aynı Kent dinamiklerinin ve otoritesinin açık mekan düzenlemelerindeki uygulamalarında da yer alması gerekmektedir. Önerilmektedir.

   

  *Taslağın 5. Maddesinde Alan Yönetimi Planı Denetleme Kurulu başlığı altında bir kurul önerilmektedir. Açıklamalardan anlaşılacağı kadarıyla yönetimde yetkili tek kurum Büyükşehir Belediyesi’dir.  Yine oluşacak Denetleme Kurulu Belediye inisiyatifi ile oluşacaktır. Oysa Alan Yönetiminin başarılı olabilmesinin öncelikli kuralı sorumluluğun birlikte paylaşmasıyla olacağı inancındayız. Başarılı uygulamalar bunu doğrulamaktadır. Bu nedenle coğrafi sınırlarla belirlenmiş bir yönetim yerine tüm alanı içinde toplayan sorumlu paydaşlarla yönetimin sağlanmasıdır. Denetleme Kurulu’nun da sağlıklı çalışması bu anlayışla oluşturulacak yönetimle olacaktır.

   

  Denetleme Kurulu: Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı kaymakamlığı, Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Çevre Mühendisleri, Şehir plancıları Odaları  temsilcileri, Antalya Kent Konseyi temsilcisi, Ticaret ve Sanayi odası temsilcisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları temsilcisi, Konyaaltı İlçesinde bulunan ve konuyla ilgili çalışma yapan, Yönetim Planının yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı üye sayısı ..……den az olmayan dernek veya vakıf temsilcilerinden oluşturulmalıdır.

   

  Alan Yönetim Planına son şekli Yönetim ve Denetleme Kurulları birlikte vermelidir.

   

  *Kesinleşen ve hukuki zemine oturan Alan Yönetim Planı ihale şartnamesinin ve sözleşmesinin değiştirilemez eki olmalıdır.

   

  Sonuç olarak, Konyaaltı kıyı alanının halkın kullanımına açık bir kamu alanı özelliğinin devam ettirilmesi, Konyaaltı sahilinin rekreasyonel olanaklara imkan verecek şekilde çevresiyle birlikte bir bütün olarak planlanması, uygulanması ve denetlenmesi kentimizin sürdürülebilir gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

   

  Konyaaltı kıyı alan için hazırlanacak olan Alan Yönetim Planı son derece önem taşımaktadır. Alan Yönetim Planının Amacı; Konyaaltı Sahilinin gerek Antalya halkı gerekse kentimize gelen ziyaretçiler tarafından sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kültürel ve çevresel değerlerin korunmasını, toplumun her kesimi yaşlı, çocuk, kadın, engelli vb. tarafından erişilebilirliğinin ve rahat kullanımının sağlanması, işletmelerin kıyı kanunu, plan ve proje kararlarına uygun olarak bir düzen ve kural içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi, kıyı işgallerini önleyici yaptırımlar getirmesi ve bunun özellikle denetimi ve izlenmesi, alandan yetkili farklı kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması, kurum ve kuruluşların yetkilerinin net olarak belirlenmesi böylece alanın sürdürülebilir kullanımının yanında gelişiminin izlenerek, denetlenmesi olmaktadır.

   

  Konyaaltı Sahili Alan Yönetim Planı doğrultusunda oluşturulacak stratejiler sadece Konyaaltı Sahili için değil çevresiyle ilişkileri doğrultusunda, Antalya kentinin gelişimine ve imajına da katkı sağlayacak, halkın gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek yaşam kalitesinin arttırılmasına, kentin tanıtımına ve turizmin gelişmesine kentlilik kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacak, çok boyutlu bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Bu bakımdan kent için böylesine önemli bir alan için geliştirilecek: yönetim, koruma ve planlama, sosyal-ekonomik çevresel yaşam kalitesinin geliştirilmesi, eğitim ve bilinçlendirme, erişilebilirlik ve ulaşım, çevresel atıkların geri dönüşümü,  turizm, tanıtım, ziyaretçi yönetimi, acil durum ve afet yönetim stratejileri de alanın çok yönlü sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

   

   

   

  Antalya Büyükşehir Belediyesi

  Konyaaltı Sahili Mimari Ve Kıyı Düzenlemesi Projesi

  Alan Yönetim Planı Hazırlanmasına Esas Mimari Kentsel Tasarım

  Proje İlke Kararları Ve Esasları

  Alan Kullanım Ve İşletme Esasları’na Ait

  Kent Konseyi Engelliler Meclisi Görüşü

   

                                                                                                                                                           11.01.2018

  İlimizde yakın zamanda ve geçmişte yapılan birçokprojede, kamusal alanlarda yapılan düzenlemelerde yasa ve yönetmeliklerdeki açık hükümlere rağmen engelli bireylerin bağımsız yaşamasını sağlayacak eşit ayrımsız sosyal yaşama katılımını sağlayacak engelli erişimiyle ilgili düzenlemelerin yeterince yapılmadığı yapılmış olanlarda projenin engelli bireylerin farklılıkları ve ihtiyaçları gözetilmediğinden ve ts standartlarına uyulmamış olması sebebiyle engelli bireyeleri toplumdan ayrıştırdığı gözlemlenmektedir.

   

  Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29’unu oluşturan engelli vatandaşlarımızın Anayasa’mız Başta olmak üzere 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ve uluslararası sözleşmelerle eşit, özgür ve Onurlu yaşama hakkı güvence altına alınmıştır.

   

  Engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında karşılaştıkları sorunları çözümlenerek üretken Bireyler olarak topluma tam katılımlarının sağlanması sosyal-hukuk devleti anlayışını Bir gereğidir.

  Herkes için insan onuruna uygun bir hayat standardının sağlanmasının Temel koşulu ise hizmet ve bilgi sunumunun ulaşılabilir ve erişilebilir olmasıdır.

   

  Bilindiği gibi mevcut yapılı çevredeki fiziksel engeller hala pek çok özürlü bireyin, toplumsal Hayata katılımını sınırlandırmaktadır. Ülkemizde, yapılı çevrenin herkes için erişilebilir Olmasını sağlamak amacı ile yasal düzenlemeler yapılmış, standartlar hazırlanmış ve bu düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde en büyük görev ve sorumluluk yerel yönetimlere Verilmiştir.

   

  2005 yılında kabul edilen Engelliler Hakkındaki Kanun;

           Amaç

  Madde 1-(Değişik:6/2/2014-6518/62 md.)

           Bu Kanunun amacı; engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

  Tanımlar

  Madde 3-(Değişik:6/2/2014-6518/63 md.)

  f) Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını,

  g) Erişilebilirlik standartları: Türk Standardları Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı standartları,

  j) Makul düzenleme: Engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri,

  l) Umuma açık hizmet veren yapı: Kamu hizmeti için kullanılan resmî binalar, ibadet yerleri, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri; sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün salonu gibi eğlence yapıları; otel, özel yurt, iş hanı, büro, pasaj, çarşı gibi ticari yapılar; spor tesisleri, genel otopark ve buna benzer umuma ait binaları,

  Genel esaslar

  Madde 4-(Değişik:6/2/2014-6518/64 md.)

  Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde;

  c) Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması esastır.

  d) Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliğin sağlanması esastır.

  i) Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde engellilerin, ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması esastır.

   

  Ancak pek çok kentte gerçekleştirilen düzenlemelerin çoğunda Türk Standardları Enstitüsü’nün ilgili standardlarının dikkate alınmaması nedeniyle uygulamaya yönelik çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu konuda süresi ve kapsamı belli olan eylem planlarının hazırlanmasına, teknik personelin engellilik, engellilerin ihtiyaçları ve yapılı çevrede ulaşılabilirlik için gerekli ölçütlerin sağlanması hakkında yeterli bilgiye sahip olmasına ihtiyaç vardır.

   

  “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari Ve Kıyı Düzenlemesi Projesi Alan Yönetim Planı Hazırlanmasına Esas Mimari Kentsel Tasarım Proje İlke Kararları Ve Esasları Alan Kullanım Ve İşletme Esasları” ile ilgili engelli stö çatı kuruluşu olan engelliler meclisinden de görüş istenmesini olumlu bulmaktayız.

   

  Mevcut Konyaaltı plajlarında geçen yıl hazırlanan ve dezavantajlıların ve engellilerin kullanımına sunulan stö işbirliği içerinde yapılan düzenlemeden alınan olumlu sonuç uygulanacak projede de örnek olarak ele alınması gerekmektedir.

   

  Kent Konseyinde yapılan sunumlar ve bu sunumlar sonucu oluşan görüşlerinde incelenerek aşağıdaki görüş ve önerilerimizi oluşturduk;

   

   

  v  Alana ulaşımı sağlayacak toplu taşıtların durak ve duraklardan işletme, kültürel alan ve plaj ve tüm alanlara geçişlerin engellilerin kullanımı ve güvenliğinin sağlanacak şekilde tasarlanması ve bunun değişikliğe uğramadan korunabilmesi,

  v  Alan yönetimi yapılacak tüm ortak alanlar, sosyal, ticari, oyun. Kültürel vb. kullanım alanları engellilerin kullanımına uygun tasarlanmalı (farklı engel grupları göz önünde bulundurularak).   kot farklılıklarından doğacak geçişler   %6 eğimle giderilmelidir. Kullanılacak olan lif ve asansörler farklı engel gruplarının da kullanımına uygun olmalıdır.

  v  Otopark kullanımı engelli için ücretsiz olmalıdır. En az % 5 gibi bir oranı engelli için ayrılarak işaretlerle belirginleştirilmelidir. Engelli için belirlenmiş alan kullanım alanlarına yakın bir yerde olmalı. (Park alanını kullanan Engelli araçlarında plakasında logo veya trafiğin verdiği engelliler için park kartı aracın içerisinde görünür bir şekilde konulmalıdır.)

  v  Engelli bireylerin alan içerisine girişleri kontrollü verilmeli acil durumlarda çıkışları planlanmalı, denize girmeleri için yapılacak düzenlemeler otopark veya araçlarını koyabilecekleri bir alana yakın olmalıdır.

  v  Alanın tamamında farklı engel gruplarının kullanımına uygun işaretleme ve yönlendirmeler mutlaka yapılmalı, kendi araçları ve toplu taşıma araçlarıyla alana gelen engelliler için bu bilgilendirme ve işaretlemeler durak ve park yerlerinden başlamalıdır.

  v  işaretlendirmeler ve bilgilendirme yapılırken kullanılan ifade ve levhalar engellileri ötekileştirmeden ayrıştırmadan yapılmalıdır.

  v  a- Wc. Farklı engel gruplarının ve tüm bireylerin ortak kullanıma uygun tasarlanmalı,

  b- 10 wc de 2 âdetinin engellilerin öz bakımları içinde kullanacağı şekilde yapılanmalıdır.

  v  Soyunma kabinleri duşlar wc sosyal alanlar kent mobilyaları ticari, kültürel ve spor alanlarında engellilerin kullanımını kolaylaştıracak düzenlemelerle desteklenmeli,

  v  Engelli kullanımına uygun kullanım güvenliği sağlanmış; Şemsiye-şezlonglar-plaj ve kumsal düzenlenmeli

  v  Projenin tamamında Engelliler yasası tanımlarda mevcut olan Erişilebilirlik standartları: Türk Standardları Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı standartlara uygunluğu denetlenmeli,

  v  Tüm bu çalışmalar yapılırken evrensel tasarım gereği ihtiyaca göre revize edilebilir olmalı, Engelli Kullanıcıların ihtiyaçlarını tespit etmek için engelli yöneticileri olan stö iletişime geçilerek planlama aşamasında ihtiyaçları doğru belirlenmelidir.

   

  * Taslağın 5. maddesinde belirtilen şekliyle veya kent Konseyi önerisinde bulunan Alan Yönetimi Planı Denetleme Kurulu Oluşturulurken; 

  “Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde engellilerin, ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanması esastır” düşüncesinden hareketle kurula şu ekleme yapılmalıdır.

  …………Kurula engellilerle ilgili,en az ilimizde 6 yıldır faaliyet gösteren stkdanfarklı engel gruplarını temsil eden, ilimizde mukim tercihen engelli bireylerden asil ve yedek üyeden ve Kent Konseyi Engelliler temsilcisinden teşekkül eder.

  Alan Yönetim Planına son şekli Yönetim ve Denetleme Kurulları birlikte vermelidir.

  *Kesinleşen ve hukuki zemine oturan Alan Yönetim Planı ihale şartnamesinin ve sözleşmesinin değiştirilemez eki olmalıdır.

  Sonuç olarak, Konyaaltı kıyı alanının halkın kullanımına açık bir kamu alanı özelliğinin devam ettirilmesi, Konyaaltı sahilinin rekreasyonel olanaklara imkan verecek şekilde çevresiyle birlikte bir bütün olarak planlanması, uygulanması ve denetlenmesi kentimizin sürdürülebilir gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

   

  Konyaaltı kıyı alan için hazırlanacak olan Alan Yönetim Planı son derece önem taşımaktadır.

  Alan Yönetim Planı Engelli Bireyleri de Unutmadan Hak ve Kullanımlarını doğru ve açık bir şekilde tanımlayarak güvence altına da almalıdır. 

  Alan Yönetim Planının Amacı; Konyaaltı Sahilinin gerek Antalya halkı gerekse kentimize gelen ziyaretçiler tarafından sürdürülebilir kullanımının sağlanması, doğal kültürel ve çevresel değerlerin korunmasını, toplumun her kesimi yaşlı, çocuk, kadın, engellivb. tarafından erişilebilirliğinin ve rahat kullanımının sağlanması, işletmelerin kıyı kanunu, plan ve proje kararlarına uygun olarak bir düzen ve kural içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi,kıyı işgallerini önleyici yaptırımlar getirmesi ve bunun özellikle denetimi ve izlenmesi, alandan yetkili farklı kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması, kurum ve kuruluşların yetkilerinin net olarak belirlenmesi böylece alanın sürdürülebilir kullanımının yanında gelişiminin izlenerek, denetlenmesi olmaktadır.

   

  Konyaaltı Sahili Alan Yönetim Planı doğrultusunda oluşturulacak stratejiler sadece Konyaaltı Sahili için değil çevresiyle ilişkileri doğrultusunda, Antalya kentinin gelişimine ve imajına da katkı sağlayacak, halkın gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek yaşam kalitesinin arttırılmasına, kentin tanıtımına ve turizmin gelişmesine kentlilik kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacak, çok boyutlu bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir. Bu bakımdan kent için böylesine önemli bir alan için geliştirilecek: yönetim, koruma ve planlama, sosyal-ekonomik çevresel yaşam kalitesinin geliştirilmesi, eğitim ve bilinçlendirme, erişilebilirlik ve ulaşım, çevresel atıkların geri dönüşümü,  turizm, tanıtım, ziyaretçi yönetimi, acil durum ve afet yönetim stratejileri de alanın çok yönlü sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

   

   

  Kent Konseyi

  Engelliler Meclisi