özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

 

ANTALYA KENT KONSEYİ İÇ YÖNERGESİ

 
 Antalya Kent Konseyi Yönergesi 1 / 6
 Antalya Kent Konseyi Yönergesi
 Birinci Bölüm
 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
 Amaç
 Madde 1 - Bu Yönerge; Antalya kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin
 geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık,
 sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim
 ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak ve sürdürülebilir kalkınma ve
 sürdürülebilir kent yaratma amacı ile Antalya kenti sorunlarını ele almak, yerel yönetimlere ve
 karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak, kentin kalkınma/gelişim ve eylem planlarını
hazırlamak, bu planların hayata geçirilmesini sağlamak, yerel demokrasinin gelişim ve
 yerleşimine katkıda bulunmak üzere hazırlanmıştır.
 Kapsam
 Madde 2 - Bu Yönerge; (Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde)
 Antalya Kent Konseyinin yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve
 esaslarını kapsar.
 Dayanak
 Madde 3 - Bu Yönerge; 3.7.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi,
 08.10.2006 tarihli resmi gazetelerde yayınlanan Kent Konseyi yönetmeliği ve bu yönetmeliğe
 dair 06.06.2009 tarihli değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.
 Tanımlar
 Madde 4 - Bu Yönergenin uygulanmasında;
 a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi, (Antalya
 Büyükşehir Belediyesini)
 b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek
 kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu;
 kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
 temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas
 olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, (Antalya Kent Konseyini)
 c) Meclisler ve çalışma gurupları: meclisler (kadın, gençlik, emekliler ve diğer) başta olmak
 üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma
 içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir
 bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak
 yapıları,
d) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul
 edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü
 uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi
 sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997
 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını
e) Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik
 gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
f) YG21: Yerel Gündem 21’i ifade eder.
İkinci Bölüm
 Oluşumu, Görevleri ve Çalışma ilkeleri
 Antalya Kent Konseyi Yönergesi 2 / 6
 Kent konseyinin oluşumu
 Madde 5 - (1) Kent Konseyi bu yönergenin, 8 inci maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.
 (2) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi
 başkanı seçilir.
 (3) Divan kurulunun görev süresi, yürütme kurulu süresi kadardır.
 Kent konseyinin görevleri
 Madde 6 - Kent konseyinin görevleri;
 a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam
 bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini
 sağlamak,
 b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik
 planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak *
 c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme
 süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
 d) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
 e) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve
 geliştirmek,
 f) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 g) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı
ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
 h) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
 i) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin, emeklilerin toplumsal yaşamdaki
 etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 j) Kent yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına
 katkıda bulunmak,
 k) Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye
 gönderilmesini sağlamaktır.
 Çalışma ilkeleri
 Madde 7 - Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.
 a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, etkin katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin
 bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
 b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile
 diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
 c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun
 korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma,
 saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda
 tutmak,
 ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, kentin çıkarları gerçekçi
 bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
 d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
 e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.
 Üçüncü Bölüm
 Kent Konseyi Üyeliği ve Organları
Kent konseyi üyeliği
 Madde 8 - Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek
 kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi,
 Antalya Kent Konseyi Yönergesi 3 / 6
 kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
 a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
 b) Belediye başkanı veya temsilcisi (Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları
veya temsilcileri),
 c) Sayısı 10’u geçmemek üzere valilik tarafından belirlenen kamu kurum temsilcileri ve
 Büyükşehir kapsamında olan ilçe kaymakamları,
d) Mücavir alan sınırları içerisindeki mahallelerden belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan
 mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak
 üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
 e) İl teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
 f) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden
 fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
 g) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili
 dernekler ile vakıfların temsilcileri,
 h) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisinin katılımından oluşur.
 Organları
Madde 9 -
Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:
 a) Genel Kurul
 b) Yürütme Kurulu
 c) Meclisler ve çalışma grupları
ç) Kent konseyi başkanı
Genel kurul
 Madde 10 - (1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan
 üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az
 olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.
 (2) Genel Kurul başkan, yürütme kurulunu ve iki yazman üye seçer.
 (3) Genel Kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme
 kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder,
 (4) Genel Kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma
 esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.
 (5) Genel Kurul; çalışma gruplarından ve meclislerden gelen önerileri görüşerek karara bağlar
 veya tekrar görüşülmek üzere çalışma gruplarına ve meclislere gönderebilir.
 (6) Kent Konseyinin bütçesini görüşerek karara bağlar.
 Yürütme kurulu
 Madde 11 - (1) (Değişik bent: 30/09/2010 ve 16/11/2011 tarihli Genel Kurul toplantıları kararı)
Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev
 yapmak üzere seçilen sekiz kişi ile meclisler, çalışma grubu başkanları (veya başkanların
 katılamadıkları toplantılarda ilgili meclisler ve çalışma gruplarınca belirlenen vekilleri) ve genel
 sekreterden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme
 kurulunun en yaşlı üyesi veya en yaşlı üyenin kabul etmemesi halinde yürütme kurulunun kendi
 içinden seçeceği üye başkanlık eder.
 (2) Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan
 görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.
 (3) Kent Konseyi bütçesini hazırlar ve genel kurula sunar.
 (4) Çalışma grupları ve meclisler arasında eşgüdümü sağlar.
 (5) (Ek bent: 30/09/2010 tarihli Genel Kurul toplantısı kararı) Yürütme Kurulu, zorunlu sebepler
 dolayısıyla Genel Kurul’un toplanamadığı hallerde, ivedi konularda karar alabilir.
  Antalya Kent Konseyi Yönergesi 4 / 6
 Kent konseyi başkanı
Madde 11/A - (1)
Kent Konseyi genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev
 süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci
 dönem için üç yıldır.
 (2)Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci
 oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa,
 bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur yapılır. Üçüncü oylamada en çok oy alan
 aday, başkan seçilmiş olur.
 (3) Genel Kurul da başkan ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi genel kurul üyelerinin görüşleri
 alınarak açık oylama ve açık sayım yöntemi ile yapılır.
 (4) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde
 tamamlanır.
 (5) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı
hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi veya kendi içinden seçtiği
 üye vekalet eder
 (6) Kent Konseyini temsil eder.
 Meclisler ve Çalışma Grupları
Madde 12 -
(Değişik madde: 30/03/2012 tarihli Genel Kurul toplantısı kararı) (1) Kent konseyi,
 görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir. Meclisler ve çalışma
 gruplarının yeniden oluşturulması yönerge değişikliği gerektirir, ancak Kent Konseyi Yürütme
 Kurulu geçici ortak çalışma komisyonları ve öneri üzerine alt çalışma grupları oluşturabilir.
 a) Meclislerin ve çalışma gruplarının belirlenen görev alanları içinde, özgürce gündem belirleme
 ve çalışmaları esastır, ancak Antalya’nın öncelikli gündemi üzerinde yoğunlaşacak şekilde
 çalışma programlarını belirlemeleri gerekir.
 b) Bu yönerge ile belirlenen meclisler ve çalışma grupları:
Emekliler Meclisi, Engelliler Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Afetler ve Kriz Çalışma
 Grubu, Altyapı Çalışma Grubu, Çevre Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu, Ekonomi Çalışma
 Grubu, Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Kültür ve Sanat
 Çalışma Grubu, Sağlık Çalışma Grubu, Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma
 Grubu, Tarım Topraklarının Kullanımı ve Korunması Çalışma Grubu, (22.10.2015 tarihli
Kent Konseyi Genel Kurul kararı ile çalışma grubunun adı Tarım Çalışma Grubu olarak değişmiştir.),
Toplum Çalışma Grubu,  Turizm Çalışma Grubu.
 (2) Meclislerin ve çalışma gruplarının üyelik ve çalışma usul ve esasları Genel Kurulca
 belirlenir.
 a) Kent Konseyinde meclisler ve çalışma grupları; kurum ve kuruluş temsilcileri ile kent içinde
 yaşayan her kesimden kişinin bireysel katılımını da öngören bir yapıdır. Birbirini izleyen üç
 toplantıya katılanlar meclis veya çalışma grubunun önerisi ile bilgi formunu doldurup Genel
 Sekreterliğe başvurarak bireysel katılımcı olabilirler. Üyeler ve bireysel katılımcılar en fazla iki
 meclis veya iki çalışma grubunda yer alabilirler ve bir defa meclis veya çalışma grubunu
 değiştirebilirler. Meclislerin ve çalışma gruplarının toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini
 izleyen üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Mazeretler sağlık sorunu veya yurt dışı
görevlendirme bağlamında en fazla üç ay süre için kabul edilir. Mazeretin yazılı olarak Kent
 Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilmesi gerekir. İstifa eden üye bir yıl süreyle tekrar üye
 olamaz, bir yıl sonra tekrar üye olmak istediğinde meclis veya çalışma grubunun kararı gerekir.
 Kurum ve kuruluş temsilcisi üyelerin devamsızlıkları halinde yeni bir temsilci belirlenmesi
 istenir. Milletvekilleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti
 teşkilatlarında başkan ve yönetim kurulunda görevi olan kişiler, Kent Konseyi meclislerine ve
 çalışma gruplarına bu sıfatlarıyla ya da sivil toplum kuruluşu temsilcisi veya bireysel katılımcı
adı altında üye olamazlar, meclislerin ve çalışma gruplarının başkanlık divanında görev
 alamazlar, ancak her yurttaş gibi çalışmalara katılabilirler, görüş bildirebilirler.

 b) Meclisler ve çalışma grupları kendi aralarından seçecekleri bir başkan, bir başkan vekili ve bir
  Antalya Kent Konseyi Yönergesi 5 / 6
 veya iki sekreterden oluşan başkanlık divanı tarafından yönetilir. Meclisler ve çalışma
 gruplarının başkanlık divanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun seçileceği her genel kurul
 toplantısı tarihinden önce seçilir. Meclisler ve çalışma gruplarının başkanları (veya başkanların
 katılamadıkları toplantılarda ilgili meclisler ve çalışma gruplarınca belirlenen vekilleri), aynı
zamanda Kent Konseyi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaparlar. Meclisler
 ve çalışma grupları, Kent Konseyinde veya Kent Konseyi Başkanı tarafından belirlenen başka bir
 yerde bir yılda en az 4 (dört) toplantı yapmak zorundadır. Meclisler ve çalışma grupları, üye tam
 sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır, Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan
 veya üye tam sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir, toplantıya
 katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu
 taraf çoğunluk sayılır. Toplantı gündemiyle ilgili tarafların bir araya getirilmeleri sağlanır. Bir
 toplantıda sonuçlanmayan konular daha sonraki toplantılarda tekrar gündeme alınabilir. Kent
 Konseyi Yürütme Kurulunca oluşturulan geçici ortak çalışma komisyonları ve alt çalışma
 grupları da aynı şekilde kendi aralarından seçecekleri başkanlık divanı tarafından yönetilir.
 (3) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve
 Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili Belediye
 Meclislerine sunulur. Meclisler ve çalışma gruplarının Kent Konseyi adına yapacakları
çalışmalar, basın açıklamaları, etkinlikler ve ziyaretler Kent Konseyi Yürütme Kurulunda kabul
 edildikten sonra yapılır.
 Dördüncü Bölüm
 Çeşitli ve Son Hükümler
 Toplantı ve görüşme usulü
 Madde 13 - (1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda
 üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile
 karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
 (2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen
 katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.
 Görüşlerin ilanı
Madde 14 - (1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisinin ilk
 toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun
 araçlarla kamuoyuna duyurulur.
 Genel Sekreterlik
 Madde 14/A - (1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday
 arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.
 (2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini
 koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve
 koordinasyonu sağlar.
 (3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur
 Sekreterya hizmetleri
 Madde 15 - (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve
 yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
 (2) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.
 Yönerge çıkarma
 Madde 16 - (Değişik madde: 30/03/2012 tarihli Genel Kurul toplantısı kararı) (1) Kent Konseyi
 Genel Kurulu Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri
  Antalya Kent Konseyi Yönergesi 6 / 6
 çıkarabilir.
 Kent Konseyinin Mali Yapısı
Madde 16/A -
(Ek madde: 30/03/2012 tarihli Genel Kurul toplantısı kararı) (1) Belediyeler Kent
 Konseyine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
 Yürürlük
 Madde 17 - (1) Bu yönerge 04 Ağustos 2009 tarihinde yürürlüğe girer.
 Yürütme
 Madde 18 - (1) Bu Yönerge hükümleri yürütme kurulu ve genel sekreter tarafından yürütülür.
 Geçici Madde: Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının
 çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare
 etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.