özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

 

KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Antalya Kent Konseyi 30.10.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında karar alınıp, yürürlüğe girmiştir.

ANTALYA KENT KONSEYİ

KADIN MECLİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

                

Birinci Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde: 1 (1)

 

Bu esasların amacı; Antalya ilinde yaşayan kadınların toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları, sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak için oluşturulan Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bu  amaç doğrultusunda kadın çalışmalarının Kadın Dostu Kent planlarına dahil edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve siyasi alanda fırsat eşitliği çalışmaları hedeflenmelidir.

 

Kapsam

Madde: 2 (1)

 

Bu Esaslar Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisinin oluşumunu, görevlerini, çalışma ilkelerini, üyelik çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

Madde: 3 (1) Bu Esasların dayanağı 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. maddesine ve Kent Konseyi Yönetmeliği gereğince düzenlenen Antalya Kent Konseyi Yönergesinin 12nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde: 4 (1)Bu Esasların uygulanmasında;

  1. Kent Konseyi: Antalya Kent Konseyini
  2. Meclis ve Komisyonlar: Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinden kadınların kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapı olarak Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve komisyonlarını ifade eder. 

 

 

Kadın Meclisinin Oluşumu

Madde 5- (1)  Kadın Meclisi bu Esasların 8nci maddesinde belirtilen şartları yerine getiren üyelerden oluşur.

(2) Kadın Meclisi divan-koordinatör kurulu, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun seçileceği her genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 (otuz) gün önce belirlenecek şekilde seçilir.

(3)Kadın Meclisi ihtiyaca göre çalışma komisyonları oluşturur ve Yürütme Kurulunu bilgilendirir.

 

Kadın Meclisinin Görevleri

Madde 6- (1) Kent Konseyinin görevleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, bu bağlamda kadınların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında eşit ve aktif rol almalarını sağlamak. Kadın Meclisinin belirlenen görev alanları içinde,  öncelikli gündemini belirleme ve belirlenen gündemle ilgili çalışmaları esastır. Ancak Antalya’nın öncelikli gündemi üzerinde yoğunlaşacak şekilde çalışma programlarını belirlemek gerekir.

 

Kadın Meclisi Çalışma İlkeleri  

Madde 7- (1) Kadın Meclisi çalışmaları, Kent Konseyi ilkeleri temelinde, insan haklarının ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın bakış açısının geliştirilmesi doğrultusunda sürdürülür.

 

İkinci Bölüm: Kadın Meclisi Üyeliği ve Çalışma Usul ve Esasları

 

Kadın Meclisi Üyeliği

Madde 8- (1) Kadın Meclisi ve Komisyonlar; kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kent içinde yaşayan her kesimden kadınların bireysel-gönüllü katılımını da öngören bir yapıdır. Kadın Meclisi üyeliği için kurumsal temsilcilik esastır. Birbirini izleyen üç toplantıya katılanlar Kadın Meclisi divanının önerisi ile bilgi formunu doldurup genel sekreterliğe başvurarak devamlı katılımcı olabilirler. Kadın Meclisi üye ve bireysel-gönüllü katılımcıları en fazla iki komisyonda görev alabilir ve bir defa komisyon değiştirebilir. Kadın meclisi ve komisyonlarının birbirini izleyen üç toplantısına mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği ve katılımcılığı düşer. Mazeretler sağlık sorunu veya yurt dışı görevlendirme bağlamında en fazla üç ay süre için kabul edilir. Mazeretin yazılı olarak Kent Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilmesi gerekir. İstifa edenler bir yıl süreyle tekrar üye olamaz, bir yıl sonra tekrar üye olma hakkı bulunur. Kurum ve kuruluşlar bir asil bir yedek temsilcisi üye bildirebilir, temsilci üyelerin devamsızlıkları halinde yedek üyeler toplantılara katılır. Yedek üyenin de katılamaması durumunda yeni bir temsilci üye istenir.  Milletvekilleri, Belediye Meclis üyeleri, İl genel meclis üyeleri, siyasi partilerin teşkilatlarında başkan ve yönetim kurulunda görevi olan kişiler, kent konseyi kadın meclisine sivil toplum kuruluş temsilcisi veya bireysel-gönüllü katılımcı olarak katılabilirler ve çalışmalara katkı verebilirler, ancak kadın meclisi divanında görev alamazlar.

 

Kadın Meclisi Çalışma Usul ve Esasları

Madde: 9- (1) Kadın Meclisi kendi aralarından seçecekleri bir koordinatör, bir koordinatör yardımcısı ve iki sekreterden oluşan kurul tarafından yönetilir. Kadın Meclisi koordinatörü  (katılamadığı toplantılarda yardımcısı veya vekili), aynı zamanda kent konseyi genel kurul ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yaparlar.

 

(2) Kadın Meclisinde üyelerden ve komisyonlardan gelen önerilerle birlikte oluşturulan proje çalışmaları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur ve ilgili kurumlara gönderilir. Kadın Meclisi ve komisyonlarının kent konseyi adına yapacakları çalışmalar, basın açıklamaları, etkinlikler ve ziyaretler kent konseyi yürütme kurulunda kabul edildikten sonra yapılır.

(3) Kadın Meclisi her yıl ocak ayında yıllık çalışma programını hazırlar, genel sekreterliğe sunar.

(4) Kadın Meclisi her yıl ocak ayında ihtiyaç ve amaca uygun yeni çalışma komisyonları oluşturabilir.

(5) Çalışma komisyonları çalışmaları ile ilgili bilgi vermek üzere divan-koordinasyon toplantısına katılabilir.

(6) Çalışma Komisyonlarının sözcüleri temsilci üyelerden seçilir.

 

Üçüncü Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler

 

Toplantı ve Görüşme Usulü

 

Madde:10 (1) Kadın Meclisi, kent konseyinde veya kent konseyi genel sekreterliği bilgisi dahilinde belirlenen başka bir yerde bir yılda en az 4(dört) toplantı yapmak zorundadır. Kadın Meclisi ve komisyonları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. Kent Konseyi başkanlığı tarafından doğrudan veya üye tam sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Toplantı gündemiyle ilgili tarafların bir araya getirilmeleri sağlanır. Bir toplantıda sonuçlanmayan konular daha sonraki toplantılarda tekrar gündeme alınabilir.

 

Yürürlük

Madde:11- (1) Bu Esaslar, Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde: 12- (1) Bu Esaslar hükümlerini Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.