özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

 

EMEKLİLER MECLİSİ

Başkan : Halil GÜL

Başkan Yrd. : Türkan YILMAZ

Sekreter : Sezer ÖZDEMİR YILMAZ

Antalya ilinde yaşayan emeklilerin; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseyi emekliler meclisi çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

          a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

          b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,”

          c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

          ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

          d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

          e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

          f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programlar üretmek ve desteklemek,

          g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

          ğ) Emeklilerin,toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

          h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

           ı)  Kent konseyi Emekliler Meclisinde  oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlamak.

           i) Antalya’nın, gelenek-görenek ve kültürünün, tamamen aslına ve adabına uygun olarak gelişmesi için gerekli çalışma ve desteği sağlamak.

           j)Emeklilerin, sorunlarının çözümlerine yönelik her türlü çalışmaları yapmak.