özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

 

MAHALLE MECLİSİ

 

Merkezi yönetimler, her şeyi her koşulda kendisinin çözebileceği anlayışından hızla uzaklaşmak zorundadırlar.

Sorunları yerinde ve yerel güçlerle birlikte çözmek en akılcı yoldur. Böylece katılımı sağlamakla her şeyi yukarıdan bekleyen edilgen kitleler yerine sorunları sahiplenen ve çözümüne katkı koymaya çalışan bilinçli kitlelerin oluşumu sağlanmış olacaktır.

Demokrasi; özgürlüğün yerel ruhuna dayanır. Halkın “ev” veya “yuva” olarak adlandırdığı şey; küçük bir mekan, bir konut, apartman ya da apartmanlardan oluşan ve çoğu kez “mahalle” olarak adlandırılan bir kavramdır ve insanların hayatında özel bir önemi vardır. Kentlerde hemen hemen her insan bir tür “mahalle”de yaşamaktadır.

Mahalle kavramı; her zaman toplumların temel taşı, yerel sohbet, konuşma ve tartışma merkezini oluşturmuştur.

Demokrasi; iktidarın kullanımı için gerekli olan koşullarını yani yurttaşlık bilincinin, hak ve yetkilere karşı duyarlılığın gelişmesi, yaratılması için kendi yerel konuşma ve tartışma merkezine, kendi mahalle kurullarına (meclislerine) sahip olmak durumundadır. Çünkü siyasal ve toplumsal bilinç, mahalle düzeyinde başlar. Bu nedenle yerel demokratik yönetimi oluşturmak ve geliştirmek için öncelikle mahalleden başlayan bir yapılanmanın, yani mahalle kurullarının diğer bir deyişle mahalle meclislerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu örgütlenme biçimi; ülkemizin kalkınmasının, halkın yönetime katılımının, ülkemizin sosyal, kültürel ve demokratik açıdan gelişmesinin en önemli koşuludur.

Günümüze kadar yerel yönetimler, siyasal istikrar ve gerçek demokratikleşme için gerekli düzeyde bir yurttaş katılımını sağlayamamıştır. Sağlıklı bir demokratik katılımın sağlanabilmesi için yerel düzeyde, küçük ölçekli yapıların yani mahalle kurullarının oluşturulması gereklidir. Çünkü mahalle; işlevsel olarak en önemli birimlerden birisidir. Hem demokratikliğin hem de hizmet etkinliğinin birlikte sağlanması için mahalle ölçeğinde katılım zorunludur. Çünkü Mahalle Meclisleri temel olarak yerel sorunların yani mahalle sorunlarının tartışılarak, sorunlar hakkında bilgilenmenin ve çözüm yollarının araştırılıp üretildiği işlevi yanında belirli yerel hizmetleri de üstlenmelidir. Böylece hem halkın demokratik katılımı sağlanmış olacak, hem de birlikte daha iyi hizmet verebilecektir. Mahalle Meclisleri, mahalle içi dayanışmayı, yardımlaşmayı mahalleleri edilgenlikten kurtarıp etkin yurttaş olmalarını sağlayacaktır. Kent Mahalleler Meclisi, mahalleler arası dayanışmayı ve sorunların üstesinden gelme duyarlılığını geliştirecektir. Mahallelerin temsilcileri aracılığı ile Kent Konseyi’nde temsil edilmeleri, bu dayanışma ve duyarlılığını kente ve ülkeye karşı duyarlılığa ve sorumluluğa dönüştürmeyi sağlayacaktır. Mahalleden çıkarak kente, kentten ülkeye sahip çıkma bilinçliliğini geliştirecektir. Katılımcı birey olarak, insana saygı temelinde, ulusal değerlere sahip çıkma ve evrensel değerlerle bütünleşmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle mahalle meclisleri, bir an önce oluşturularak mahallelerde bu meclislerin rahat çalışabilmeleri için yerel yönetimlerce ve Yerel “Gündem 21”ce, gerekli mekanların hazırlanarak tahsis edilmesi gerekmektedir. halkın örgütlenmemiş kesimlerinin Kent Konseyine ve yönetime demokratik katılımı da ancak bu örgütlenmeyle mümkün olabilecektir.

ÖRGÜTLENME :

A- Sokak Temsilcileri
B- Mahalle Meclisi
C- Kent Mahalleleri Meclisi

A- SOKAK TEMSİLCİLERİ :

Yerel “Gündem 21” Antalya Kent Konseyi Sekreteryası’nın büyüklük olarak tespit edeceği belli sayıda sokak ve cadde baz alınarak apartman şeklinde yapılanmış mahallelerde Apartman Yöneticileri arasından, gecekondu veya tek konut olarak yapılanmış mahallelerde, her konutun temsilcilerince seçilecek kişilerdir. (Bu örgütlenme ile birlikte apartmanlar, yeni yönetici seçebileceklerdir. Yöneticisi olmayan apartmanlara yönetici seçmeleri önerilecektir.”

Sokak Temsilcilerinin Görevleri :

a- Mahalle Meclisi’nde seçildiği sokakları temsil etmek,
b- Sokakta yaşayanlarca kendisine iletilen sorunları ve önerileri mahalle meclisine sunmak, bu kanalla sorunların yerel yönetimlere iletilmesini sağlamak,
c- Mahalle Meclislerince yapılan çalışmalarla ilgili sokak halkını bilgilendirmek,
d- Sokak yaşayanlarının birlikte kolayca çözebilecekleri sorunları tespit ederek onlarla yapacağı toplantılarla bu sorunları çözmek,
e- Yerel Yönetimlerle işbirliği halinde, sokakların yeşillendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

B- MAHALLE MECLİSLERİ :

Kuruluşu :

Soikak Temsilcilerinin katılımından oluşur. Mahalle Muhtarları, azaları, mahallede bulunan okulların öğretmen temsilcileri, öğrenci temsilcileri, veli temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri mahallenin gelişmesi için kurulmuş dernek başkanları mahalle meclisinin doğal üyeleridir. Mahalle meclisleri, mahalle muhtarının başkanlığında toplanır.

İşleyişi :

Seçilmiş yerel yöneticilerin bugüne kadar halka çalışmalarını anlatmaları, onlarla bütünleşme çalışmaları, bir bakıma hesap vermeleri ya medya aracılığı ile olmuş ya da muhalefetin sorumluluğu olarak görülmüştür. Yeni oluşumda mahalle meclisleri bu eksikliği giderecek ve kendi mekanlarında seçtikleri temsilcilerine kendi kuruluş yönetmeliklerinde belirlenen kurallarına göre yerel yönetim çalışmalarına katkı koyacak, sorunlarını onlara iletecek, sorunların ortak çözülmesini sağlayacaklardır.

Mahalle Meclisleri; sorunların tartışılarak çözümlerin üretildiği, öncelikli gündem maddelerinin belirlendiği, yurttaşların yabancılık hissetmeden katılabildiği bir forum olacaktır.

Mahalle Meclisleri; mahallede yaşayan yurttaşların şikayetlerini dinleyecek, çözüm bulacak, yerel anlaşmazlıkları çözerek mahallede dayanışma içinde yaşamayı öne çıkaran HALK HAKEMLİĞİ görevini yürütecektir. Sorunların yerel yönetimlere Kent Konseyi aracılığı ile Merkezi İdareye ulaştırılmasını ve çözülmesi için baskı grubu olma işlevini de yürütecektir.

Mahalle Meclisleri; yurttaşlara yerel yönetimleri yaklaştırarak, halkın yönetime doğrudan katılım ve denetim olanaklarını sağlayacaktır. Halk ile doğrudan ilişki kurabilme mekanizmalarını geliştirecek, bilgi ve görüş alışverişini sürekli kılarak daha etkin ve hızlı hizmet verilmesini sağlayan yeni bir yönetim yapısına kavuşturacaktır.

Mahalle Meclisleri; mahallede yaşayan yurttaşları güçlendirici bir biçimde mahalle halkı ile yerel yöneticiler arasında yeni bir ilişki biçimine olanak sağlayacaktır.

Mahalle Meclisleri; mahalle halkının bilinçlenmesine, mahallede yaşayan yurttaşlarının ortak yararlarına ve çıkarlarına olan işleri ortaklaşa çözmeleri ve geliştirmeleri için politika oluşturucu ve sorun çözücü nitelik kazandıracaktır.

Mahalle Meclisleri; doğrudan katılma yönteminin geliştirilerek demokrasiye olanak tanıyacak kadar küçük bir ölçek oluşturmaya ve aynı zamanda da kendi kendini yönetebilmeye olanak sağlayacak büyük bir ölçek oluşturacak topluluğun yaratılmasına olanak sağlayacaktır.

Mahalle Meclisleri; beldelerinde yeterince temsil edilemeyen topluluk ve kişilerin temsil edilmesini, onları güçlendirici ve koruyucu bir yapının oluşmasını sağlayacaktır.

Mahalle Meclisleri; mahalleye verilmesi gereken belirli yerel hizmetlerin, yerel gönüllü programlar ve benzeri yöntemlerle yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Mahalle Meclisleri; kutuplaşmaları ortadan kaldırarak, siyasal diyaloğu ve duyarlılığı temel işlevi olarak görecektir.

Mahalle Meclisleri; yerel kamuoyunun bütünsel temsiline katkıda bulunacak ve yerel topluluğun, tabanın duygu ve düşüncelerinin açıklanmasında gerçekçi ve etkin bir görev üstlenecektir.

Mahalle Meclisleri; Merkezi İdare’nin en küçük temsilcisi olan ancak doğru bir statüsü bulunmayan mahalle muhtarlarına da yardımcı olacak onlarla birlikte çalışacaktır.

Mahalle Meclisleri ve Meclis Temsilcileri kesinlikle mahalle muhtarlarının alternatifi değildir.

Mahalle Meclislerinde görüşülen ve tespit edilen, yerelde çözülebilecek sorunlar ve çözüm önerileri; Belediyelere, Valiliklere, İl Özel İdarelerine, Mahalle Muhtarlarınca götürülürü ve takip edilir. Bu konularda Mahalle Meclisi üyeleri Mahalle Muhtarına yardımcı olurlar.

Kent Konseyi’ne götürülmesi gerektiği tespit edilen sorunlar, görüşler, öneriler, Kent Konseyi’nce kent için kalkınma eylem planları hazırlanması aşamasında mahallelilerin derlenmiş katkıları, Mahalle Meclisi temsilcilerince görüşülmek üzere kent Mahalleler Meclisi’ne, çalışma gruplarına seçilecek temsilciler aracılığı ve Kent Konseyine seçilecek on üyeyle Kent Konseyi’ne ulaştırılır.

Çalışma Yöntemi :

Her Mahalle Meclisi’nce bir kişi olmak üzere seçilecek Mahalle Meclisleri Temsilcilerinin katılımından oluşur.

İşleyişi ve Görevleri :

- Mahalleler arası dayanışmayı sağlar.
- Mahallelerin sorunlarını tespit ve tasnif ederek temsilcileri aracılığı ile Kent Konseyi’ne sunar.
- Kent Kalkınma Eylem Planlarına mahallelerde tespit edilen görüş ve önerileriyle katkı koyar.
- Mahalle Meclislerini Kent Konseyi’nde temsil edecek on üyeyi seçer.
- Mahallelerde tespit edilen ve yerel yönetimlerce çözülebilecek mahallelerin ortak sorunlarını yerel yöneticilere iletir.

Çalışma Yöntemi :

Mahalleler Meclisi’nce belirlenecektir.