Antalya Kent Konseyi Yönergesi

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönerge; Antalya kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak ve sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kent yaratma amacı ile Antalya kenti sorunlarını ele almak, yerel yönetimlere ve karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak, kentin kalkınma/gelişim ve eylem planlarını hazırlamak, bu planların hayata geçirilmesini sağlamak, yerel demokrasinin gelişim ve yerleşimine katkıda bulunmak üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge; (Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde) Antalya Kent Konseyinin yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge; 3.7.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi, 08.10.2006 tarihli resmi gazetelerde yayınlanan Kent Konseyi yönetmeliği ve bu yönetmeliğe dair 06.06.2009 tarihli değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi, (Antalya Büyükşehir Belediyesini)

b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını, (Antalya Kent Konseyini)

c) Meclisler ve çalışma gurupları: meclisler (kadın, gençlik, emekliler ve diğer) başta olmak üzere Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

d) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21. yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28. bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını

e) Yönetişim: Saydamlık, hesap verilebilirlik, katılım çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

f) YG21: Yerel Gündem 21’i ifade eder.

 

İkinci Bölüm

Oluşumu, Görevleri ve Çalışma ilkeleri

 

Kent Konseyinin oluşumu

Madde 5 – (1) Kent Konseyi bu yönergenin, 8 inci maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.

(2) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi yürütme kurulu ve Kent Konseyi başkanı seçilir.

(3) Divan kurulunun görev süresi, yürütme kurulu süresi kadardır.

Kent konseyinin görevleri

Madde 6 – Kent Konseyinin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak *

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

d) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

e) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

f) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

g) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

h) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

i) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin, emeklilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

j) Kent yönetiminde saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

k) Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma ilkeleri

Madde 7 – Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, etkin katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

d) Kent Konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, kentin çıkarları gerçekçi bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

e) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

f) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

Üçüncü Bölüm

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları

 

Kent Konseyi üyeliği

Madde 8 – Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi (Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları veya temsilcileri)

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere valilik tarafından belirlenen kamu kurum temsilcileri ve Büyükşehir kapsamında olan ilçe kaymakamları,

d) Mücavir alan sınırları içerisindeki mahallelerden belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

e) İl teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

f) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

g) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

h) Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisinin katılımından oluşur.

Organları

Madde 9 – Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve çalışma grupları

d) Kent Konseyi başkanı

Genel kurul

Madde 10 – (1) Genel kurul, Kent Konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Genel Kurul başkan, yürütme kurulunu ve iki yazman üye seçer.

(3) Genel Kurula Kent Konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder,

(4) (Değişik bent: 19/01/2023 tarihli Genel Kurul toplantı kararı) Genel Kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, Kent Konseyi Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

(5) Genel Kurul; çalışma gruplarından ve meclislerden gelen önerileri görüşerek karara bağlar veya tekrar görüşülmek üzere çalışma gruplarına ve meclislere gönderebilir.

(6) Kent Konseyinin bütçesini görüşerek karara bağlar.

Yürütme kurulu

Madde 11 – (1) (Değişik bent: 30/09/2010 ve 16/11/2011 tarihli Genel Kurul toplantıları kararı) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen sekiz kişi ile meclisler, çalışma grubu başkanları (veya başkanların katılamadıkları toplantılarda ilgili meclisler ve çalışma gruplarınca belirlenen vekilleri) ve genel sekreterden oluşur. Yürütme kuruluna Kent Konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi veya en yaşlı üyenin kabul etmemesi halinde yürütme kurulunun kendi içinden seçeceği üye başkanlık eder.

(2) Yürütme Kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

(3) Kent Konseyi bütçesini hazırlar ve genel kurula sunar.

(4) Çalışma grupları ve meclisler arasında eşgüdümü sağlar.

(5) (Ek bent: 30/09/2010 tarihli Genel Kurul toplantısı kararı) Yürütme Kurulu, zorunlu sebepler dolayısıyla Genel Kurul’un toplanamadığı hallerde, ivedi konularda karar alabilir.

Kent Konseyi başkanı

Madde 11/A – (1) (Değişik bent: 19/01/2023 tarihli Genel Kurul toplantı kararı) Kent Konseyi genel kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Milletvekilleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti teşkilatlarında başkan ve yönetim kurulunda görevi olan kişiler Kent Konseyi Başkanlığına aday olamazlar.

(2) Kent Konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur yapılır. Üçüncü oylamada en çok oy alan aday, başkan seçilmiş olur.

(3) (Değişik bent: 19/01/2023 tarihli Genel Kurul toplantı kararı) Genel Kurul’da başkan ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi açık oylama ve açık sayım yöntemi ile yapılır.

(4) Kent Konseyi başkanının seçimi, Kent Konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

(5) Kent Konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi veya kendi içinden seçtiği üye vekâlet eder

(6) Kent Konseyini temsil eder.

Meclisler ve Çalışma Grupları

Madde 12 – (1) (Değişik madde: 30/03/2012 tarihli Genel Kurul toplantısı kararı) (1) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir. Meclisler ve çalışma gruplarının yeniden oluşturulması yönerge değişikliği gerektirir, ancak Kent Konseyi Yürütme Kurulu geçici ortak çalışma komisyonları ve öneri üzerine alt çalışma grupları oluşturabilir.

a) Meclislerin ve çalışma gruplarının belirlenen görev alanları içinde, özgürce gündem belirleme ve çalışmaları esastır, ancak Antalya’nın öncelikli gündemi üzerinde yoğunlaşacak şekilde çalışma programlarını belirlemeleri gerekir.

b) Bu yönerge ile belirlenen meclisler ve çalışma grupları:

Emekliler Meclisi, Engelliler Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Afetler ve Kriz Çalışma Grubu, Altyapı Çalışma Grubu, Çevre Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu, Ekonomi Çalışma Grubu, Gençlik ve Spor Çalışma Grubu, İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Sağlık Çalışma Grubu, Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu, Tarım Çalışma Grubu, Toplum Çalışma Grubu, Turizm Çalışma Grubu ve (Ek bent: 16/03/2022 tarihli Genel Kurul toplantı kararı) Kültürel Miras Çalışma Grubu

(2) (Değişik bent: 19/01/2023 tarihli Genel Kurul toplantı kararı)  Meclislerin ve çalışma gruplarının üyelik ve çalışma usul ve esasları Genel Kurulca belirlenir. Çalışma organı seçim kararı aldığı tarih itibarıyla kayıtlı üyelerle seçime gider. Bu tarihten sonra kayıt olan üyeler seçimli toplantıda oy kullanamazlar.

a) (Değişik bent: 19/01/2023 tarihli Genel Kurul toplantı kararı ) Kent Konseyinde meclisler ve çalışma grupları; kurum ve kuruluş temsilcileri ile kent içinde yaşayan her kesimden kişinin bireysel (fahri) katılımını da öngören bir yapıdır. Bireysel katılımcıların oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Birbirini izleyen üç toplantıya katılanlar meclis veya çalışma grubunun önerisi ile bilgi formunu doldurup Genel Sekreterliğe başvurarak bireysel katılımcı olabilirler. Üyeler ve bireysel katılımcılar en fazla iki meclis veya iki çalışma grubunda yer alabilirler ve bir defa meclis veya çalışma grubunu değiştirebilirler. Meclislerin ve çalışma gruplarının toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini izleyen üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Mazeretler sağlık sorunu veya yurt dışı görevlendirme bağlamında en fazla üç ay süre için kabul edilir. Mazeretin yazılı olarak Kent Konseyi Genel Sekreterliğine bildirilmesi gerekir. İstifa eden üye bir yıl süreyle tekrar üye olamaz, bir yıl sonra tekrar üye olmak istediğinde meclis veya çalışma grubunun kararı gerekir. Kurum ve kuruluş temsilcisi üyelerin devamsızlıkları halinde yeni bir temsilci belirlenmesi istenir. Milletvekilleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti teşkilatlarında başkan ve yönetim kurulunda görevi olan kişiler, Kent Konseyi meclislerinin ve çalışma gruplarının divanında ve Yürütme Kurulunda görev alamazlar.

b) (Değişik bent: 19/01/2023 tarihli Genel Kurul toplantı kararı) Meclisler ve çalışma grupları, M.11/1 gereği kendi aralarından seçecekleri bir başkan, bir başkan vekili ve bir veya iki sekreterden oluşan başkanlık divanı tarafından yönetilir. Meclisler ve çalışma gruplarının başkanlık divanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun seçileceği her genel kurul toplantısı tarihinden önce seçilir. Meclisler ve çalışma gruplarının başkanları (veya başkanların katılamadıkları toplantılarda ilgili meclisler ve çalışma gruplarınca belirlenen vekilleri), aynı zamanda Kent Konseyi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yaparlar. Meclisler ve çalışma grupları, Kent Konseyinde veya Kent Konseyi Başkanı tarafından belirlenen başka bir yerde bir yılda en az 4 (dört) toplantı yapmak zorundadır. Toplantı gündemiyle ilgili tarafların bir araya getirilmeleri sağlanır. Bir toplantıda sonuçlanmayan konular daha sonraki toplantılarda tekrar gündeme alınabilir. Kent Konseyi Yürütme Kurulunca oluşturulan geçici ortak çalışma komisyonları ve alt çalışma grupları da aynı şekilde kendi aralarından seçecekleri başkanlık divanı tarafından yönetilir.

(3) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili Belediye Meclislerine sunulur. Meclisler ve çalışma gruplarının Kent Konseyi adına yapacakları çalışmalar, basın açıklamaları, etkinlikler ve ziyaretler Kent Konseyi Yürütme Kurulunda kabul edildikten sonra yapılır.

 

Dördüncü Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Toplantı ve görüşme usulü

Madde 13 – (1) (Değişik bent: 19/01/2023 tarihli Genel Kurul toplantı kararı) Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kent Konseyi organları, Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya üye tam sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

(2) (Değişik bent: 19/01/2023 tarihli Genel Kurul toplantı kararı) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Meclisler ve çalışma grupları, seçim kararının alınacağı toplantılar ile seçim yapılacak toplantılarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantı nisabın sağlanamaması halinde bir sonraki toplantı nisap aranmaksızın icra edilir. Belirtilen toplantılar dışında meclis ve grup toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

Görüşlerin ilanı

Madde 14 – (1) Kent Konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel Sekreterlik

Madde 14/A – (1) Kent Konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

(2) Kent Konseyi genel sekreteri, 6’ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

(3) Genel sekreter, Kent Konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur.

Sekreterya hizmetleri

Madde 15 – (1) Kent Konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

(2) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Yönerge çıkarma

Madde 16 – (Değişik madde: 30/03/2012 tarihli Genel Kurul toplantısı kararı) (1) Kent Konseyi Genel Kurulu Kent Konseyi Yönetmeliğine aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeler çıkarabilir.

Kent Konseyinin Mali Yapısı

Madde 16/A – (Ek madde: 30/03/2012 tarihli Genel Kurul toplantısı kararı) (1) Belediyeler Kent Konseyine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

Yürürlük

Madde 17 – (1) Bu yönerge 04 Ağustos 2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 – (1) Bu Yönerge hükümleri yürütme kurulu ve genel sekreter tarafından yürütülür.

Geçici Madde: Kent Konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.