Emekliler Meclisi İç Tüzüğü

ANTALYA KENT KONSEYİ

EMEKLİLER MECLİSİ İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönerge, Antalya ilinde yaşayan emeklilerin; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseyi emekliler meclisi çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

         Kapsam

          MADDE 2 – Bu Yönerge ; (Antalya Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ) kent konseyi emekliler meclisi oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 Dayanak

          MADDE 3 – Bu Yönerge; 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ‘ncı maddesi,08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği ile 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile 04.08.2009 tarihli Antalya Kent Konseyi İç Tüzüğü’ne (Yönerge) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

          MADDE 4 – Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. a) Belediye: Kent konseyi emekliler meclisi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,(Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Murat paşa, Konyaaltı, Kepez, Döşeme altı ve Aksu Belediyeleri)
 2. b) Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
 3. c) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
 4. d) Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi kentte yaşayan emeklilerin ve orta yaş üstü kişilerin din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim farkı gözetmeksizin şehrimizin belli bir yaş üzerindeki kıdemli hemşerilerini temsil etmek üzere kurulmuş eşit ve demokratik temsiline dayanan bir meclistir.

İKİNCİ BÖLÜM

“Kent Konseyi Emekliler Meclisi Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri”

           Kent Konseyi Emekliler Meclisi oluşumu

          MADDE  5 –

            (1) Kent Konseyi Emekliler Meclisi; Belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

            (2) Kent konseyi Emekliler Meclisi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere mevcut yürütme kurulu kararına istinaden Antalya Kent Konseyi Genel Sekreterin çağrısı ile toplanır. Emekliler Meclisi Yürütme Kurulu Başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu açık oyla seçer. ( Başkan, iki sekreter)

         MADDE 6 –  Kent Konseyi Emekliler Meclisinin görevleri;

 1.  a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 2.  b) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,”
 3.  c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

 1. d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
 2.   e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 3.   f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programlar üretmek ve desteklemek,
 4. g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Emeklilerin,toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

 1. h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı)  Kent konseyi Emekliler Meclisinde  oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere Kent Konseyi Yürütme Kuruluna gönderilmesini sağlamak.

 1. i) Antalya’nın, gelenek-görenek ve kültürünün, tamamen aslına ve adabına uygun olarak gelişmesi için gerekli çalışma ve desteği sağlamak.

j)Emeklilerin, sorunlarının çözümlerine yönelik her türlü çalışmaları yapmak.

          MADDE 7- Çalışma ilkeleri

          Kent konseyi Emekliler Meclisi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a)Antalya Kent Konseyi kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

 1. b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri emeklilerin yaşantısı doğrultusunda hayata geçirmek,
 2. c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, emeklilerin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Kent konseyi Emekliler Meclisi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

 1. d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
 2. e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

“Kent Konseyi Emekliler Meclisi Üyeliği ve Organları”

MADDE 8 – Kent Konseyi Emekliler Meclisi üyeliği

Kent Konseyi Emekliler Meclisi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

 1. a) Emekli Derneklerinin Başkanları veya temsilcileri,
 2. b) Kent içinde yaşayan her kesimden emekli kişilerin bireysel katılımı
 3. c) Bireysel katılımcılar, meclis ve çalışma guruplarında aktif görev alabilirler. Birbirini izleyen üç toplantıya katılanlar gurup üyesi olur.

ç) Çalışma guruplarına mazeretsiz olarak ve birbirini izleyen üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Ancak mazeretlerini telefon, elektronik ileti ile bildirenler bilahare yazılı olarak emekliler meclisi yürütme kuruluna veya kent konseyi sekretaryasına verirler.

 1. d) Üyeliği düşen veya ayrılan kurum, kuruluş temsilcisi üyeler için kurumlarından yeni temsilci belirlenmesi istenir.

Organları

MADDE 9 – Kent Konseyi Emekliler Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yürütme Kurulu
 3. c) Çalışma Gurupları

Genel Kurul

MADDE 10 –

(1) Genel kurul; Kent Konseyi Emekliler Meclisinin en yetkili organı olup, 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel Kurul, her yıl iki toplantıdan az olmamak şartıyla, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi (mail-mesaj-telefon veya mektupla) duyurulur. Çoğunluk olmadığı takdirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Üyelerin 1/3 nin yazılı müracaatı, Yürütme Kurulu tarafından veya Emekliler Meclisi Başkanının tarafından gerek görüldüğünde olağanüstü toplantı yapılır. Genel Kurul üyesi 10’nun altına düştüğü takdirde Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yeniden Emekliler Meclisi oluşturulur.

(2) Genel Kurulu idare etmek üzere, üyeler arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

(3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Emekliler Meclisi yürütme kurulu seçimi için (Başkan,

bir başkan vekili, iki sekreter ve bir üye seçilir.”

(4) Genel kurul; Meclis çalışma guruplarından gelen proje ve önerileri görüşerek karara bağlar veya tekrar görüşülmek üzere çalışma guruplarına gönderebilir. Onaylanan projeler kent konseyi yürütme kuruluna

Emekliler meclisi yürütme kurulu tarafından gönderilir.

(5) Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, yürütme kurulu tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını onaylar. Onaylanan çalışma programı kent konseyi yürütme kuruluna emekliler meclisi yürütme kurulu tarafından sunulur.

(6) Emekliler Meclisi yürütme kurulu tarafından kurulan çalışma gurupları genel kurulunda onaylanır.

Yürütme Kurulu

MADDE 11 –

           (1) Yürütme Kurulu; genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, 5 asil 5 yedek kişiden oluşur. Başkanlık divanı oluştuktan sonra açık oylama ve açık sayım yöntemi ile yürütme kurulu seçilir. Seçilen 5 asil üye ilk toplantılarında kendi aralarından; Başkan, Bir Başkan Vekili, iki sekreter bir üye seçerler. Yürütme kurulu yılda en az 9 toplantı yapar. Yürütme kurulu salt çoğunlukla toplanır. Çoğunluk olmadığı takdirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

Başkan; Yürütme kurulunu, çalışma guruplarını temsil eder, toplantıları yönetir.

Başkan Vekili; Başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanın görevini yapar.

Sekreter; Toplantı tutanaklarını ve gurup üyelerinin devam çizelgelerini tutar. Toplantı tutanaklarını Yürütme kuruluna verir. Sekreterlerin katılmadığı toplantılarda, bu görev üyelerden biri tarafından yerine getirilir.

Meclislerin başkanları kent konseyi yürütme kurulu ve genel kurulunda temsil eder.

(2) Yürütme Kurulu; Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul gündemini tespit eder. Üyelerine Genel Sekreterlik duyuru yapar. Yapılan oylamalarda eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlar. Tutanağa bağlanan toplantı ve kararların birer nüshasını, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Sekretaryasına bilgi ve belge olarak sunar.

(3) Yıllık çalışma programını hazırlar ve genel kurula sunar. Genel Kurulda oylandıktan sonra Kent Konseyi Yürütme Kuruluna bildirir.

(4) Çalışma Gurupları ile Diğer Meclis guruplarıyla ortak noktalarda dayanışma sağlar.

         (5) Emekliler Meclisine katılımı arttıracak çalışmalar yapmak. Emeklilerle ilgili sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarıyla irtibata geçmek

Çalışma Gurupları

MADDE 12 –

(1) Kent konseyi Emekliler Meclisi, görev alanına giren konularda çalışma gurupları (Hukuk, Kültür, Gezi, Sağlık, Sosyal işler ve huzur evleri yaptırma gibi) oluşturulur. Çalışma gurupları en az 5 kişiden oluşur. Yılda en az 5 toplantı yapar. Salt çoğunlukla toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yer ve saatte toplanır. Oluşturulan çalışma gruplarında en az yürütme kurulunun bir üyesi bulunur.

(2) Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

(3)Çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, emekliler meclisi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere kent konseyi yürütme kuruluna sunulur.

(4) Çalışma grupları; üç ayda bir yürütme kuruluna rapor sunar. Yürütme Kurulunun talebi halinde belirtilen sürede istenilen konu hakkında rapor hazırlar.

(5)Yürütme Kurulu tarafından temsil görev ve yetkisi verilmeyen çalışma gurupları Emekliler Meclisi temsil edemez.

(6)Meclis ve Çalışma Gurupları tarafından yapılacak resmi ziyaretler kent konseyi yürütme kuruluna bilgi verildikten sonra yapılır.

(7)Üyeler en fazla iki çalışma grubuna üye sıfatı ile katılabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve görüşme usulü

MADDE 13 –

(1) Emekliler Meclisi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin ilanı

MADDE 14 – (1)Emekliler Meclisi genel kurulunca oluşturulan görüşler, kent konseyi yürütme kurulunun onayı alındıktan sonra ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Yönerge çıkarma

MADDE 15 – Emekliler Meclisi genel kurulu kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir ve kent konseyi yürütme kurulunun onayından sonra uygulanır.        

“Emekliler Meclisi ‘nin mali yapısı

MADDE 16 – Belediyeden,  meclis ve çalışma guruplarının, giderlerini karşılamak için ayni ve nakdi yardımı kent konseyi aracılığıyla karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 –  Bu yönerge 22.03.2011 tarihli Emekliler Meclisi Genel Kurulunda görüşülüp, onaylanan yönerge Antalya Kent Konseyi Yürütme kurulunun 12.04. 2011 tarihli onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –  Bu Yönerge hükümlerini Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi Yürütme Kurulu yürütür

GEÇİCİ MADDE 1-Emekliler Meclisi Yönerge Değişiklik maddeleri Genel Kurulunda görüşülüp, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilmiştir. Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunulur.

Bu yönerge Kent Konseyi Yürütme Kurulunda görüşülüp onaylanmasına kadar Emekliler Meclisi genel kurulundaki kabul edilmiş haliyle uygulanmasına devam eder.