Kadın Meclisi İç Tüzüğü

ANTALYA KENT KONSEYİ

KADIN MECLİSİ İÇ TÜZÜĞÜ

(YÖNERGE)

24.12.2010

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

 AMAÇ

MADDE: 1

Bu yönerge, Antalya ilinde yaşayan kadınların toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olması kent ve kadın sorunları, sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM .

MADDE : 2

Kadın Meclisi kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin ve her türlü kurum temsilcisi kadını temsil etmek üzere bireysel katılımı da ön gören kadının özgür, demokratik ve doğrudan katılımına dayanan bir yapıdır.

Bu yönerge Kadın Meclisinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

DAYANAK

MADDE: 3

Bu yönergenin dayanağı 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 76. maddesine dayanılarak hazırlanan Kent Konseyi yönetmeliği,

Bu yönetmeliğin 4. madde c bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE : 4

Bu yönergede geçen;

 1. Meclis: Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisini.
 2. Konsey; Antalya Kent Konseyini
 3. Koordinatör; Kadın Meclisi koordinatörünü.
 4. Koordinatör yardımcısı koordinatöre yardım eder, koordinatör olmadığı zaman vekalet eder.
 5. Genel Kurul; Kadın Meclisi Genel Kurulunu
 6. Çalışma grupları; Kadın Meclisi alt çalışma gruplarını ifade eder.
 7. Geçici Komisyon; gündeme göre çalışma alanını belirler.
 8. Sözcü; Çalışma gruplarını temsil eden kişi.
 9. Sekreter; Tüm toplantıların yazımını yapankişi
 10. Kolaylaştırıcı; Çalışma grupları toplantılarını yöneten kişi.

İKİNCİ KISIM

 İLKELER, ORGANLAR

İLKELER
MADDE: 5

 1. Meclis, çalışmalarına ve toplantılarına üyelik esaslarına uyan Antalya kent merkezinde yaşayan tüm kadınlar katılabilir.
 2. Meclis, cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlardaki tüm uygulamalara karşı mücadele eder.
 3. Meclis hiçbir siyasi parti ile dikey ilişki içinde olamaz.
 4. Meclis her tür şiddete karşıdır.
 5. Çalışmalara katılımda devamlılık esastır.
 6. Meclis, üyelerinin ortak karar çerçevesinde ve yönergesindeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.
 7. Meclis toplantıları kamuya ve basına açık yapılır. İstisna hallerde Meclis gizlilik yetkisine sahiptir.  Toplantıda oylama ile gizliliğe karar verilir.
 8. Meclis de alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.
 9. Kadın Meclisi siyasi partilerden aday olan herhangi bir kişiyi desteklemeyeceği gibi, bir adayın leh ve aleyhinde toplantılar yapamaz ve beyanat veremez.
 10. Yerel ve genel yönetimlere seçilmiş (kadın milletvekilleri, meclis üyeleri il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları, muhtarlar)  meclisimizin tabii üyeleridir.
 11. Kamu kurumları, dernek ve vakıflar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları kadın meclisinde kadın üyelerle temsil edilir.(Kadın meclisi genel kurulunun belirleyeceği kurumlardan ayrıca kadın meclisini temsil edecek kadın üyeler istenir. Bu üye kadın meclisinde o kurumu temsil eder. Kurum isterse Kent Konseyi genel kuruluna katılabilecektir. Belirlenen kurumlar dışında ki STK’lardan gelen yeni başvuruların katılımı da sağlanır.

Organlar
MADDE: 6 

 1. GENEL KURUL
 1. Kadın Meclisinin en yetkili üst kuruludur. Yılda bir toplanır. Gerek görüldüğünde Koordinasyon Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
 2. Genel Kurul, aktif üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır,
 3. Genel Kurul üç kişilik bir divan tarafından yönetilir. Divan Genel Kurul üyeleri tarafından seçilerek 1 kolaylaştırıcı ve 2 yazmandan oluşur.
 4. Genel Kurul Kent Konseyi Başkanı veya Genel Sekreteri veya Kadın Meclisi koordinatörü tarafından başlatılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Kente ve kadınlara özgü projeler kapsamında; organizasyon ve etkinliklerde görev alabilecek çalışma grupları oluşturmak.

 • Her toplantıda divanın görevi toplantıyı yönetmek ve gündemin sağlıklı bir şekilde görüşülmesini sağlamak, zamanın uygun kullanılmasına titizlik göstermek amacıyla bir kolaylaştırıcı, Genel Kurul tutanaklarını hazırlayarak meclisimizin toplantı tarihini de yazıya dökmek amacı ile iki yazman seçmek.
 • Çalışma grubu sözcüleri ile birlikte Koordinasyon Kurulu’na katılmak amacı ile bir koordinatör, 1 yardımcısı ve 2 sekreteri bir yıllığına seçmek.
 • Genel Kurulda; kolaylaştırıcı, yazmanların seçimi, gündem değişikliği, tüzük değişikliği, projelerin kabulü gizli oy açık sayım ile, koordinatör, koordinatör Yardımcısı, Sekreter gizli oy-açık sayım biçiminde yapılır.
 • İç tüzük (yönerge) tüzük değişikliği Koordinasyon Kurulu kararı ile Genel Kurula sunulur. Genel Kurulda kararlar SALT çoğunlukla alınır.
 • Amacı dışında çalışma yapan çalışma grubu oylama yapılarak fesh edilir.
 • Kadın Meclisi kararları ve projeleri Kent Konseyi projesi olabilmesi için Kent Konseyi yürütme kurulu veya kent konseyi genel kurulunca kabul edilmesi zorunludur.

KADIN MECLİSİ OLAĞAN TOPLANTISI

Kadın meclisinin tüm üyelerinden oluşur. Ayda bir toplanır. Kadın meclisi koordinatörü veya seçilen bir kolaylaştırıcı tarafından yönetilir. Koordinasyon kurulunda alınan kararlar .ve yapılan öneriler doğrultusunda oluşturulan gündeme göre yapılır.

1-Çalışma gruplarının yaptıkları çalışmalar sunulur
2-Öneriler alınır
3-Yapılacak işlerle ilgili geçici komisyonlar oluşturulur.
4- Hazırlanan projeler sunulur.
5-Yürütülen projeler hakkında bilgi verilir. Üyelerin görüşleri alınır.
6-Seçim sonrası kadın meclisi olağan toplantısında çalışma guruplarının sözcü ve sözcü yardımcıları   seçilir.Görev süresi bir yıldır. Hedefe yönelik çalışmayan gruplar kapatılır. İhtiyaca göre yeni gruplar oluşturulur.
7-Kadın meclisi üyelerinin mazeretsiz üç toplantıya katılmaması halinde üyeliği düşer.
8-Kurum temsilcilerinin mazeretsiz üç toplantıya katılmaması halinde kurum uyarılır  yeni temsilci istenir,
9-Kadın meclisi olağan toplantıları üye olan tüm kadınlara açıktır. Ancak çalışmaları engelleyici tavır gösterenler meclis üyelerinin %25’inin teklifi ile kadın meclisi genel kurulu veya kent konseyi yürütme kurulu kararıyla kadın meclisi veya kent konseyi üyeliğinden düşürülür.
10- Kent Konseyi adı altında ticaret yapılamaz, tespiti halinde itiraz hakkı olmadan üyeliği düşer.
11- Toplantılarda ses görüntü kaydı yapılır. Sekreterlikçe muhafaza edilir.
12- Kurallar dâhilinde tüm üyeler aynı hakka sahiptir.
13-Ulusal ve uluslar arası gidilecek toplantıların ön bilgilendirmesi koordinatör tarafından yapılır.toplantılara gidiş geliş kent konseyi sekretaryasının bilgisi dahilinde olur
14-Tartışmanın niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır.gündem dışı konuşanlar koordinasyon kurulu üyelerince uyarılır..

KOORDİNASYON KURULU

Kadın Meclisi Koordinasyon Kurulu, ,Kent Konseyi genel sekreteri veya yardımcısı, Kadın Meclisi Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı, sekreterler ve grup sözcülerinden oluşur.

KOORDİNASYON KURULU’NUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 Meclisin, amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak.

  • Genel Kurul ve Kadın Meclisi Olağan Toplantısında alınan kararların yürütülmesini sağlar. (Kararların hayata geçmesi için gerektiğinde kamuoyu oluşturur.)
  • İlgili tüm kurum ve kuruluşlarda Meclisin temsil edilmesini sağlamak. Katılımcıların sundukları raporları, arşivler ve Genel Kurul ve Kadın Meclisi Olağan Toplantısında duyurulmasını sağlar.
  • Kadın Meclisine katılımı arttıracak çalışmalar yapmak..
  • Diğer illerdeki Kadın Meclisleri ve kadın kuruluşları ile bağlantıya geçmek.
  • Antalya Kent Konseyi çalışma gruplarına, Kadın Meclisi Çalışma Gruplarının görüşlerini almak ve aktarmak kaydı ile temsilciler göndermek.
  • Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.
  • Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte, Genel Kurul toplantılarına belirlenen gün, saat ve yerde en geniş üye katılımını sağlamak.
  • Kadınların ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin uygulanmasında, yetkili mercilere iletiminde ve tatbikinde çalışma gruplarına yardımcı olmak.
 • Çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek, faaliyetlerini aksatan grup sözcüsünü uyarmak, durumu Kadın Meclisi’ne aktarmak.
 • Bir sonraki toplantının gündemini belirlemek.
 • Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile ilişkileri yürütmek.
 • Koordinasyon Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Olağanüstü durumlarda çalışma grup sözcülerinin yarıdan bir fazlasının önerisi ile toplanır.
 • Kadın Meclisinin davet edildiği ulusal ve uluslararası toplantılara katılımcıları, istekliler arasından toplantının içeriğine göre tespit edebilir..
 • Koordinasyon Kurulunun görev süresi bir yıldır.
 • Olağanüstü durumlarda yapılacak çalışmalar, koordinasyon kurulu kararıyla uygulamaya geçer. Diğer kararlar, kadın meclisi olağan toplantısında görüşülüp  onaylandıktan sonra uygulamaya geçer.
 • Kadın Meclisi ilke ve amacına uygun görev yapmayan Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı, sekreterler in durumu kadın meclisi olağan toplantısına getirilir Görevine devam etmesi veya etmemesi görüşülür..

 KOORDİNATÖR, KOORDİNATÖR YARDIMCISI

 1. Gruplar arası iletişimi sağlamak.
 2. Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı, Kadın Meclisinin her çalışma grubu veya komisyon toplantılarına katılabilir.. Fikir beyan eder, oylamaya katılır
 3. .Gerekli gördüğü zaman çalışma gruplarını toplantıya çağırır.
 4. Kent konseyi Genel Kurulunda ve Yürütme Kurulunda Meclisi temsil eder.
 5. Koordinatör olmadığında koordinatör yardımcısı vekalet eder.Koordinatörün bilgisi dahilinde onun yapacağı tüm görevleri yapabilir.
 6. Kadın meclisi üyelerini Kent Konseyi ve Kadın Meclisi çalışmaları hakkında bilgilendirmek,Kadın meclisinin üye sayısını arttırma çalışmaları yapmak.Bu çalışmalara gerekli olduğunda Koordinasyon kurulu üyelerini yönlendirmek.
 7. Kent Konseyi üyesi olan sivil toplum örgütlerinin kadın temsilci göndermelerini sağlamak için çaba sarf  etmek..SEKRETERLERİN GÖREVLERİ
 1. Koordinasyon toplantılarında tutanakları anlaşılır şekilde tutar.
 2. Koordinasyon kurulunun verdiği görevleri yerine getirir, takibini yapar
 3. Kadın Meclisine katılacak olan kamu kurumları ve S.T.K temsilcilerinin katılımını takip eder..

III. ÇALIŞMA GRUPLARI

 Kent sınırları içinde yaşayan kadınlara yönelik projeler üretmek üzere, çalışma grupları oluşturulur. İhtiyaç halinde, Kadın Meclisi olağan toplantısında alınan kararla yeni çalışma grupları kurulabilir, çalışma gruplarının çalışmaları Genel Kurulda seçilen sözcü ve sözcü yardımcısı tarafından takip edilir.

Her yıl çalışma gurubunun çalışmaları değerlendirilir. Yaptığı çalışmalara ve ihtiyaca göre uygun görülürse

Yeniden sözcü ve sözcü yardımcısı seçilir.

ihtiyaç duyulduğu zaman koordinasyon kurulunun önerisiyle kadın meclisi olağan toplantısında yeni grup oluşturulup sözcü ve sözcü yardımcısı seçilir.

SÖZCÜ , SÖZCÜ YARDIMCININ GÖREVLERİ

 1. Grupla ilgili her türlü çalışmayı takip eder. Toplantı tutanaklarının yazımından ve arşivlenmesinden, gündem tespitinden sorumludur
 2. Kadın meclisi olağan toplantısında bu grupla ilgili proje önerilerini alır.Burada komisyon oluşturur, proje hazırlanmasını sağlar. Hazırlanmış olan projeyi koordinasyon kuruluna sunar.Koordinasyon kuruluda görüşüldükten sonra kadın meclisi üyelerinin onayıyla Kent konseyi yürütme kuruluna sunulacak hale getirir.Kent Konseyi Yürütme kurulunun onayını aldıktan sonra,grup sözcüsü projenin yürütülmesini sağlar. Grubu koordinasyon kurulunda temsil eder..
 3. Grupta ve komisyon toplantılarında tartışılan konuları doğru ve eksiksiz biçimde ve yazılı olarak        Koordinasyon Kuruluna iletir. Koordinasyon Kurulunda tartışılıp karara bağlanan konuları da yine eksiksiz ve doğru olarak çalışma grubuna veya komisyon çalışması yapan üyelere ulaştırır.
 4. Sözcü, grubun çalışmalarını gerek görüldüğünde, kadın meclisi olağan toplantısında açıklar.
 5. Sözcü katılamayacağı toplantılara sözcü yardımcısının veya ilgili bir üyenin katılımını sağlar. Grup adına Koordinasyon Kuruluna bir üyenin mutlak katılımından sözcü sorumludur.

ÇALIŞMA GRUPLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının saptanmasını sağlamak.
 • Bu ihtiyaçlar doğrultusunda projeler oluşturmak ve projelerin hayata geçmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Çalışma grupları kadın meclisi olağan toplantısında oluşturulan komisyonlarla çalışmalarını yürütür. Komisyonlar kendi aralarında iletişimi sağlayarak proje ve çalışmalar hazırlar. Koordinasyon kurulunda incelendikten sonra kadın meclisi olağan toplantısında görüşülür. Kent konseyi yürütme kurulunda uygun görülürse uygulanır.
 • Görevlerini yerine getiremeyen sözcü ve yardımcılar yıl içerisinde kadın meclisi olağan toplantısında karar alınarak değiştirilebilir.
 • Grup sözcüleri gerekli olan sıklıkta grubu toplar. Ayrıca gerek duyulduğunda kadın meclisi üyeleri grubu toplantıya çağırabilir.
 • Her çalışma grubu kendi çalışma sistemini kadın meclisi yönergesine ters düşmemek kaydıyla belirler.

TOPLANTI DÜZENİ

Meclis toplantısı, genel kurul toplantısı, kadın meclisi olağan toplantısı, koordinasyon kurulu toplantısı, çalışma gruplarının komisyon toplantılarında üyeler oturum sırasında söz alarak konuşur. Toplantı süresi önceden ilan edilir. Toplantı süresince kişiler kendilerine önerilen süre boyunca konuşurlar.

Kişilere iki defa söz verilir. Toplantı kolaylaştırıcısı veya koordinatör gerekirse görüşme başlamadan önce söz sırası almak isteyenleri yazar ve ad sırasına göre söz alanları konuşturur.

Toplantılarda söz kesmek, kişilik haklarına saldırmak ve çalışma düzenini bozmak gibi davranışlarda bulunulamaz.

Konuşmacının sözü ancak kolaylaştırıcı, sözcü veya koordinatör tarafından kendisini yönergeye uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir.

ÜYELİK VE ÜYELİK KOŞULLARI

MADDE: 7

1- Kadın olmak

2- Antalya’da sürekli yaşıyor olmak.

3- Genel kurulda kararlaştırılan kurum ve kuruluşun temsilcisi olmak.

4- Üyelik kaydı için ikametgâh senedi ile birlikte Kent Konseyi Genel Sekreterliğine başvuruda bulunmak.

Meclisin yeni üyeleri koordinasyon kurulunun, meclisi tanıma ve bilinçlenme çalışmalarına katılır.

5- Kadın meclisi olağan toplantısına mazeretsiz üç defa üst üste katılmayan üyenin üyeliği düşer.

6- Üst üste iki kere Kadın Meclisi toplantısına katılmak şartı ile aktif üye olunur.

7- Genel kurulda oy kullanabilmek ve koordinasyon kuruluna seçilebilmek için aktif üye olmak gerekir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 8

BU YÖNERGE  5 OCAK 2011 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRER.

YÜRÜTME

MADDE 9

BU YÖNERGE HÜKÜMLERİ ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU, GENEL SEKRETERİ KADIN MECLİSİ KOORDİNASYON KURULU………………?TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR.