Engelliler Meclisi Çalışma Usul ve Esasları

ANTALYA KENT KONSEYİ

ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 I.BÖLÜM
AMAÇ-KAPSAM–DAYANAK–TANIMLAR

Amaç

Madde 1(1)

Bu esaslar, Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemek,

Antalya ilinde yaşayan engellilerin toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olması kent ve engelli sorunları, sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde: 2(1)

Esaslar Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Dayanak

Madde: 3(1)

08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği, 06.06.2009tsrih ve 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi değişiklik maddeleri.

Tanımlar

Madde: 4 (1)

Bu Esasların uygulanmasında;

 1. Kent Konseyi: Antalya Kent Konseyini
 2. Meclis ve Çalışma Komisyonları: Kent Konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinden engellilerin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapı olarak Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve alt çalışma Komisyonlarını ifade eder.

Engelliler Meclisinin Oluşumu

Madde: 5 (1)

Engelli Meclisi Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8nci maddesinde belirtilen şartları yerine getiren üyelerden oluşur.

(2) Engelli Meclisi başkanlık divanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun seçileceği her genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 (otuz) gün önce belirlenecek şekilde seçilir.

(3) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelli Meclisi önerisi ile alt çalışma Komisyonlarını oluşturabilir.

 Engelliler Meclisinin Görevleri

Madde: 6 (1)

 1. Engellilerin, Kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarının sağlanması,
  b) Engellilerin, Antalya kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerinin sağlanması,
  c) Engellileri, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlenmesi,
  d) Engellilerin, kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmesi,
  e) Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarının desteklenmesi ve bireysel inisiyatiflerinin geliştirilmesi,
  f) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırılması,
  g) Kent yaşamı içinde binalarda ve açık mekânlarda, ulaşım, eğitim, ticaret, sanat, kültür, sağlık, spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların “Engelli” tanımına giren toplum kesimlerinin gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması,
  h) Binaların tasarımında bütünleştirici, ayrımsız bir işleyiş sağlanması, toplumun tümü için engelsiz mekânlar oluşturulmasına destek verilmesini,
  i) Mevcut fiziki çevrenin yeniden ele alınması, adapte edilmesi ya da yeni yapılacak uygulamaların engelli ve yaşlıların özelliklerine göre tasarlanması ve uygulanması, bu konudaki standartların belirlenmesi ve stratejilerin saptanmasını ve bu konuda çalışmalar yapılmasının sağlanması,
  j) Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanmasını amaçlamaktır.

Engelliler Meclisi Çalışma İlkeleri 

Madde: 7 (1)

Engelliler Meclisi çalışmaları, Kent Konseyi ilkeleri temelinde, engellilerin insan haklarının ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarını sağlanması doğrultusunda sürdürülür.

 İkinci Bölüm:

Engelli Meclisi Üyeliği ve Çalışma Usul ve Esasları

Engelli Meclisi Üyeliği

Madde: 8(1)

Engelliler Meclisi ve Çalışma Komisyonları; kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kent içinde yaşayan her kesimden engellilerin bireysel katılımını da öngören bir yapıdır.Engelliler Meclisi üyeliği için kurumsal temsilcilik esastır. Birbirini izleyen üç toplantıya katılanlar engelli meclisinin önerisi ile bilgi formunu doldurup genel sekreterliğe başvurarak üye olabilirler. Üyeler en fazla iki meclis veya çalışma grubuna üye olabilir ve bir defa meclis veya çalışma grubunu değiştirebilir. Engelli meclisinin ve alt çalışma Komisyonlarının toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini izleyen üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Mazeretler sağlık sorunu veya yurt dışı görevlendirme bağlamında en fazla üç ay süre için kabul edilir. Mazeretin yazılı olarak kent konseyi genel sekreterliğine bildirilmesi gerekir. İstifa eden üye bir yıl süreyle tekrar üye olamaz, bir yıl sonra tekrar üye olmak istediğinde engelli meclisinin kararı gerekir. Kurum ve kuruluş temsilcisi üyelerin devamsızlıkları halinde yeni bir temsilci belirlemesi istenir. Milletvekilleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, siyasi parti teşkilatlarında başkan ve yönetim kurulunda görevi olan kişiler, Kent Konseyi meclislerine ve çalışma gruplarına bu sıfatlarıyla ya da sivil toplum kuruluşu temsilcisi veya bireysel katılımcıadı altında üye olamazlar, meclislerin ve çalışma gruplarının başkanlık divanında görev alamazlar, ancak her yurttaş gibi çalışmalara katılabilirler, görüş bildirebilirler.

 Engelli Meclisinin Çalışma Usul ve Esasları

Madde: 9(1)

Engelli Meclisi ve alt çalışma Komisyonları kendi aralarından seçecekleri bir başkan, bir başkan vekili ve bir veya iki sekreterden oluşan başkanlık divanı tarafından yönetilir. Engelli Meclisi başkanı  (veya katılamadığı toplantılarda vekili), aynı zamanda kent konseyi genel kurul ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yaparlar.

(2) Engelli Meclisinde alt çalışma Komisyonlarından gelen önerilerle birlikte oluşturulan görüşler, Kent Konseyi yürütme kurulu ve genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur. Engelli Meclisi ve alt çalışma Komisyonlarının kent konseyi adına yapacakları çalışmalar, basın açıklamaları, etkinlikler ve ziyaretler kent konseyi yürütme kurulunda kabul edildikten sonra yapılır.

Üçüncü Bölüm: Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve görüşme usulü

Madde:10 (1)

Engelli Meclisi, kent konseyinde veya kent konseyi başkanı tarafından belirlenen başka bir yerde bir yılda en az 4(dört) toplantı yapmak zorundadır. Engelli Meclisi ve alt çalışma Komisyonları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. Kent Konseyi başkanı tarafından doğrudan veya üye tam sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Toplantı gündemiyle ilgili tarafların bir araya getirilmeleri sağlanır. Bir toplantıda sonuçlanmayan konular daha sonraki toplantılarda tekrar gündeme alınabilir.

Yürürlük

Madde:11- (1) Bu Esaslar, Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde: 12- (1) Bu Esaslar hükümlerini Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.