Yürütme Kurulu Ocak toplantısında grupların önerileri ele aldı

 

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Başkan Semanur Kurt başkanlığında toplandı. Yürütme Kurulu Üyesi M. Yusuf Örnek, “Estetik Yaklaşımlar ve Kentler” konulu sunum yaptı. Toplum Çalışma Grubu’nun “Okul Sosyal Hizmeti Uygulamaları” Raporu, Eğitim Çalışma Grubu’nun “Bir Masal Bin Hayal Projesi”, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’nun “Kent Gönüllüleri Projesi” ile Dilek ve temenniler konuları görüşüldü.

Toplantıda, 12 Ocak 2020 tarihinde hayatını kaybeden Antalya Kent Konseyi üyesi Op. Dr. Arif Bulut saygıyla anılarak,  Antalya Kent Konseyine Araştırma Hastanesi adına katılan ve  Sağlık Çalışma Grubu başkanlığı yapan, Kent Konseyi’nde fedakârca çalıştığı belirtilen, Kent için çok şey yapan,  son derece mütevazı, siyasette ahlaklı ve etik değerleri olan bir insan olduğu belirtilen Arif Bulut saygı ve rahmetle anılarak, Allahtan rahmet ve yakınlarına sabırlar dilendi.

  • “Estetik Yaklaşımlar ve Kentler” konusunda bilgilendirme Sunumu M. Yusuf Örnek tarafından yapılarak, sunumda;
  • Estetiğin Başlangıcının Antik Grek kültüründe şiirsel bir dünyanın yaratılması ile başladığını,  Güzel olanın;  Hoşa giden her şey,  Duyuları okşayan her şey,  En başta görme ve işitme duyularını okşayan bir şey, Kusursuzluk, mükemmellik, uyum, denge, ahenk, sadelik,  Zihinde kavranan güzellikler olduğu,  Güzel Sanatlar Kapsamında Güzel olanın;  Olgunluk, yaratıcılık, duyumlama, algılama, Hayal gücü,  Zevk, hafıza, coşku, ahlak,  Ruhun harekete geçmesi, Aydınlık bakış,  Kalbin yüceliği olduğu,
  •  POSTMODERN ÇAĞIN (İçinde Bulunduğumuz Çağ) Çağdaş Kent Estetiğinin;  Kent : Markalarla kültürün bütünleştiği bir reklam biçimi,  2-3 Boyutlu, resimli-ışıklı reklam panoları kentlerdeki yeni estetik anlayışın tanıkları,  Anlamların değil, duyuları aydınlatan ışıkların parıldaması,  Kentin tarihinin, efsanelerinin ve inançlarının yıkılması olduğu,
  • AISTHESIS’TEN – ETHOS’A; Aisthesis:  Duyuların kazandırdığı güzellik, Ethos:  Yaşam düsturu, “Biz kentlerimizde bunların hangisiyle yaşamak istiyoruz?”,  “Estetik kaygının gelenekten kopmayan ama çağdaş bir yaşam düsturu ile birlikteliği mümkün mü?” konularına yer verildi
  • Toplum Çalışma Grubu Başkanı Ayşegül NAS “Okul Sosyal Hizmeti Uygulamaları” Raporu hakkında bilgilendirme yaparak; Çocukların her türlü risklerden korunması çok önemli olduğu, bu sistemde Okul+Aile+Çevre+Çocuk & Genç beraber hareket etmesi ve çalışması gerektiği, Okul Sosyal Hizmetinin Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde yer almasıyla sosyal hizmet mesleğinin “koruyucu – önleyici”, “geliştirici – değiştirici”, “tedavi ve rehabilite edici” rol ve fonksiyonlarının yanı sıra  “izleme/takip” hizmetlerinin okul ortamlarında yaygınlaştırılması sağlanacağı, böylece bir taraftan çocuğun üstün yararı ve çocuk refahı odağındaki çalışmalar güçlendirilirken, diğer taraftan çocuk aracılığıyla aileye ve topluma ulaşılarak ailelerin ve toplumun sorunlarının çözülmesinin öngörülmekte olduğunu ifade etti.

Yürütme Kurulu üyeleri tarafından okullardaki rehberlik hizmetinin güçlendirilmesi gerektiği, akran zorbalığının başarıyı etkilediği ve bu konun da raporda yer alması gerektiği belirtilerek, raporun Mobbing ile Mücadele Derneği ve Eğitim Çalışma Grubu ile birlikte güncellenmesi şartıyla oybirliği ile kabul edilerek, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar alındı.

  • Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Şanlı, “Bir masal dinledim, bin hayal kurdum, düşünüyorum!” sloganı ile “Bir Masal Bin Hayal” öneri projesi hakkında bilgi verdi. Bir şeyi gerçekleştirebilmek için, önce onu hayal etmek gerektiğini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konan “Masal Anlatıcılığı” projesi bulunduğu ve bu nedenle de hemen uygulanabilir olduğunu, Antalya merkezde dezavantajlı bölgelerde yer alan ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik planlanan projede; genç nesillerin binlerce yıldır süzülerek gelen masallar ve anlatımları yoluyla, hayal dünyalarını genişletmek, ses/ söz/ duygu/ düşünce etkileşimi ile beyinsel gelişimlerini zenginleştirmek ve “düşünme yetilerini” artırmanın hedeflendiğini belirtti.

Eğitim Çalışma Grubunun “Bir Masal Bin Hayal” öneri projesi Yürütme Kurulunda görüşülerek, projenin kabul edilmesine ve ilgili kurumlara gönderilmesine oybirliği ile karar alındı.

  • Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Yavuz Ali Sakarya, “Antalya sevgisi sınırsızdır” sloganı ile “Kent Gönüllüleri” projesi hakkında bilgi verdi.  Önerilen proje ile kentin küçük dokunuşlarla daha yaşanabilir hale getirilmesi ve önlemlerin alınmasına katkı sağlamak olduğunu,  daha tertipli, düzenli, organize bir kent yaratmak için yerel yönetimlerin ilgili birimlerine gönüllü yardımcı olmanın amaçlandığını, projede bir gönüllüler grubu oluşturulacağını,  belediyeye mali yük bindirmeden, tamamen gönüllü hizmet verilerek, yaptırımcı davranılmayarak kentin pek çok sorununa kısa zamanda çözüm bulmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

Proje Yürütme Kurulunda görüşülerek; “Bütün Halkın Kent Gönüllüsü” olmasının daha bütüncül bir yaklaşım olacağı ve  “Gönüllü Kentli” algısının yürütülecek bir kampanya ile yapılması gerektiği, Kentin tamamının bilinçlenmesi sorumluluğunun örgütlü katmanlar ile birlikte toplumun tümüne yayılması gerektiği önerildi. Kültür ve Sanat Çalışma Grubu’nun “Kent Gönüllüleri”  projesi için öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiği kararı  alındı.

You May Also Like

Antalya Kent Konseyi gündemdeki önemli konuları görüştü

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Mayıs toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Nisan ayı toplantısı yapıldı

Kent Konseyi Yürütme Kurulunda 3 sunum