İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU’NUN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

                                                                              

1.Yerel yönetimler Büyükşehir  coğrafyası içerisinde temsili demokrasi anlayışı yerine katılımcı çoğulcu demokrasi anlayışının benimsendiği bir yönetim anlayışını esas almalı, yerleşmelerin coğrafi , iklimsel, sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerini ayrıştırmadan  yani bütün kenti alt mekânsal farklılıklara  bölmeden  tekbir yönetmelik başlığı altında  mekânsal çözüm arayışına gidilmemelidir.

2.Antalya büyükşehir belediyesince başlatılan sakınım planı çalışmaları devam ederken  mevcut planlara yapılan müdahaleler  çelişki oluşturmakta olup, çözüm yaklaşımının her türlü kentsel riskleri (yangın, deprem, taşkın, heyelan vb.) kapsayan sakınım planlaması olduğu,  bu bağlamda 6306 sayılı kanun kapsamında parsel yada ada ölçeğinde değil kentsel alan bütününde üst ölçekli planlama kararlarının oluşturulup alt ölçekli planlamanın da semt  mahalle ölçeğinde  kentsel alanın sürdürülebilirliği çerçevesinde değerlendirilmesi gerekliliği vardır.

3.Büyükşehir yasası ile mahalle statüsü alan kırsal yerleşim alanlarında üretimi destekleyen geliştiren kentsel alan planlamasından farklı bir planlama yaklaşımının uygulanmasına ihtiyaç vardır.

You May Also Like

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI

“Cumhuriyetin 100. Yılında Antalya’da Planlama ve İmarlaşma Süreci” İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda Görüşüldü

‘Deprem ve depremsellik’ İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda görüşüldü

‘Sakınım planının hızla hazırlanması zorunluluktur’